ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressing

P R EH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressing-, *pressing*, press
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressing(adj) รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
pressingly(adv) อย่างรีบด่วน, Syn. urgently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressingI have a pressing feeling in my stomach.
pressingIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
pressingThe issue of Third World poverty is very pressing.
pressingThe matter is really pressing.
pressingThe pressing necessity of earning a livelihood.
pressingThe rise in prices is pressing our family budget.
pressingThese trousers need pressing.
pressingThe shirt needs pressing.
pressingThe union is pressing for a ten-percent pay hike.
pressingTime is pressing every moment.
pressingWe have some pressing problems to solve.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งร้อน(adj) urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น
กระชั้น(adj) urgent, See also: pressing, imminent, impending, rapid, Syn. ด่วน, Ant. ช้า, นาน, Example: เรามีเวลาที่กระชั้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
หางกะทิ[hāng kathi] (x) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)  FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
การพรางคดี[kān phrāng khadī] (n, exp) EN: suppressing evidence of a crime
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กระชั้น[krachan] (adj) EN: urgent ; pressing ; imminent  FR: précipité
เร่ง[reng] (adj) EN: urgent ; pressing  FR: urgent ; pressant
ร้อน[røn] (adj) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need  FR: urgent ; pressant

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSING P R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressing (v) prˈɛsɪŋ (p r e1 s i ng)
pressings (n) prˈɛsɪŋz (p r e1 s i ng z)
pressingly (a) prˈɛsɪŋliː (p r e1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, / ] pressing; urgent, #13,301 [Add to Longdo]
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] pressing; threatening, #17,318 [Add to Longdo]
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent, #21,737 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
akutes Problempressing problem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
それならそうと[sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressing
   adj 1: compelling immediate action; "too pressing to permit of
       longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'";
       "bridges in urgent need of repair" [syn: {pressing},
       {urgent}]
   n 1: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the
      button a press"; "he used pressure to stop the bleeding";
      "at the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure},
      {pressing}]
   2: a metal or plastic part that is made by a mechanical press

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top