ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

president

P R EH1 Z IH0 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -president-, *president*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
president(n) ประธานาธิบดี
president(n) ประธาน, See also: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร, Syn. director, chairman, VIP, Ant. laborer
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี
presidentship(n) ทำเนียบประธานาธิบดี
president-elect(n) ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง
Presidents' Day(n) จันทร์ที่ 3 ก.พซึ่งเป็นวันรำลึกถึงจอร์จ วอชิงตันและอับราฮัม ลินคอร์น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
president-elect(เพรส'ซิเดินทฺ'-) n. ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง
presidentess(เพรส'ซิเดินเทส) n. president (ดู) ที่เป็นหญิง
presidential(เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู)
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.

English-Thai: Nontri Dictionary
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Presidentประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president๑. ประธาน, ประธานที่ประชุม, นายก๒. อธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Presidentประธานาธิบดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
president๑. ประธาน, ประธานที่ประชุม (ก. ทั่วไป)๒. กรรมการผู้จัดการ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
president pro temporeประธานชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president, vice๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president-electว่าที่ประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential systemระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Presidentsประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Presidents' spousesคู่สมรสประธานาธิบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
president2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
presidentAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
presidentAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
presidentAfter all he was persuaded to run for President.
presidentAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
presidentAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
presidentA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
presidentArticle 6. The president shall preside at all meetings.
presidentBill climbed the ladder of success until he became the president of the company.
presidentBush followed Reagan as president.
presidentBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
presidentDo you think he will be elected president again?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปธน.(n) president, See also: Pres., Syn. ประธานาธิบดี
ประธานที่ประชุม(n) chairman, See also: president, Count Unit: คน, ท่าน
สภานายก(n) president, See also: chairman, Syn. สภาบดี, Thai Definition: ผู้เป็นประธานในที่ประชุม, Notes: (สันสกฤต)
นายก(n) president, See also: chairman, Syn. ผู้นำ, Example: ท่านนายกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมได้อย่างกินใจ, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะบริหารบ้านเมือง
ประธานรัฐสภา(n) Speaker of Parliament, See also: President of the National Assembly, Example: พรรคฝ่ายค้านพยายามรวบรวมเสียงของส.ส.เพื่อเข้าชื่อกันขอให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ประธานาธิบดี(n) president, Syn. ผู้นำ, ผู้ปกครอง, ประมุข, Example: ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ
ประธาน(n) president, See also: chairman, chief, leader, Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ, Example: ประธานบริษัทจัดงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม
อธิการบดี(n) chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี(n) chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[hūanā phak] (n) EN: party head ; party leader  FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā] (xp) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
นายก[nāyok] (n) EN: president ; chief ; chairman  FR: président [m]
ผู้อำนวยการ[phū-amnūaykān] (n) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief  FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้เป็นประธาน[phū pen prathān] (n, exp) EN: president ; chairman
ผู้ปกครอง[phūpokkhrøng] (n) EN: ruler ; governor ; leader ; president

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESIDENT P R EH1 Z IH0 D AH0 N T
PRESIDENTS P R EH1 Z IH0 D EH2 N T S
PRESIDENTS P R EH1 Z IH0 D EH0 N T S
PRESIDENT'S P R EH1 Z IH0 D AH0 N T S
PRESIDENTS' P R EH1 Z IH0 D AH0 N T S
PRESIDENTIAL P R EH2 Z IH0 D EH1 N SH AH0 L
PRESIDENTIAL'S P R EH2 Z IH0 D EH1 N SH AH0 L Z
PRESIDENTIALLY P R EH2 Z IH0 D EH1 N SH AH0 L IY0
PRESIDENTIALIST P R EH2 Z IH0 D EH1 N SH AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
president (n) prˈɛzɪdənt (p r e1 z i d @ n t)
presidents (n) prˈɛzɪdənts (p r e1 z i d @ n t s)
presidential (j) prˌɛzɪdˈɛnʃl (p r e2 z i d e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总统[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country), #1,391 [Add to Longdo]
会长[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] president of a club, committee etc, #4,379 [Add to Longdo]
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] president (of a university etc); department head; dean, #5,270 [Add to Longdo]
社长[shè zhǎng, ㄕㄜˋ ㄓㄤˇ, / ] president or director (of association etc), #14,086 [Add to Longdo]
总统府[zǒng tǒng fǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇ, / ] presidential palace, #14,857 [Add to Longdo]
大总统[dà zǒng tǒng, ㄉㄚˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country); same as 總統|总统, #50,110 [Add to Longdo]
总统制[zǒng tǒng zhì, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, / ] presidential system, #81,075 [Add to Longdo]
总会会长[zǒng huì huì zhǎng, ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] president [Add to Longdo]
总统大选[zǒng tǒng dà xuǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] presidential election [Add to Longdo]
总统选举[zǒng tǒng xuǎn jǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] presidential election [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Präsident {m} | Präsidenten {pl} | Frau Präsidentin | Herr Präsident | des Präsidentenpresident | presidents | Madam President | Mister President | presidential [Add to Longdo]
Präsidentschaft {f} | Präsidentschaften {pl}president ship | presidencies [Add to Longdo]
Zentralbankpräsident {m}President of the Central Bank [Add to Longdo]
President {m}Pres. : president [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイスプレジデント[baisupurejidento] (n) vice-president [Add to Longdo]
ビーエスエーシー[bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
プーチン[pu-chin] (n) Putin (Russian president) [Add to Longdo]
プレジデント(P);プレズィデント(ik)[purejidento (P); purezuidento (ik)] (n) president; (P) [Add to Longdo]
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president [Add to Longdo]
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P) [Add to Longdo]
会頭[かいとう, kaitou] (n) society president; (P) [Add to Longdo]
学級委員長[がっきゅういいんちょう, gakkyuuiinchou] (n) class president; head class representative [Add to Longdo]
学長[がくちょう, gakuchou] (n) university president; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 president
   n 1: an executive officer of a firm or corporation
   2: the person who holds the office of head of state of the
     United States government; "the President likes to jog every
     morning" [syn: {President of the United States}, {United
     States President}, {President}, {Chief Executive}]
   3: the chief executive of a republic
   4: the officer who presides at the meetings of an organization;
     "address your remarks to the chairperson" [syn: {president},
     {chairman}, {chairwoman}, {chair}, {chairperson}]
   5: the head administrative officer of a college or university
     [syn: {president}, {prexy}]
   6: the office of the United States head of state; "a President
     is elected every four years" [syn: {President of the United
     States}, {President}, {Chief Executive}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 p
 
 1. (kıs.) father, pastor, president, priest, prince, prompter.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top