ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preserve

P R AH0 Z ER1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preserve-, *preserve*
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preserve(vt) ทำให้คงอยู่, See also: สงวน, อนุรักษ์, Syn. conserve
preserve(vt) ถนอมอาหาร, See also: เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย, Syn. conserve, salt, pickle, Ant. waste
preserve(vt) ทำแยม
preserve(vt) ปกป้องจากอันตราย, See also: ปกป้อง, พิทักษ์, Syn. protect, shield, save
preserve(n) ป่าสงวน, See also: พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสัตว์
preserve(n) ผลไม้แช่อิ่ม
preserved(adj) ซึ่งปกป้องไว้, Syn. rescued, guarded
preserver(n) สิ่งปกป้อง, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guardian, savior, support
preserves(n) ผลไม้แช่อิ่ม, Syn. jam, jelly, conserve, pickles
preserve for(phrv) สงวนไว้เพื่อ, See also: รักษาไว้เพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard, m
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
preserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้ดอง,ของหมักดอง
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
preserver(n) เครื่องป้องกันอันตราย
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preserveคงสภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preserveA fund was set up to preserve endangered marine life.
preserveA group started a campaign to preserve rain forests.
preserveAt her age, she still preserved the appearance of a young girl.
preserveBeth has preserved her good looks.
preserveDoctors and nurses must preserve life at all costs.
preserveGod preserve us!
preserveGood traditions should be preserved.
preservePreserved in his laboratory were more than a thousand notebooks.
preserveRainforests should be preserved.
preserveRefrigerators help to preserve food.
preserveSalt helps to preserve food from decay.
preserveSalt preserves fish from decay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตสงวน(n) preserve, See also: nature reserve, game reserve, Example: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน, Count Unit: แห่ง, เขต
สงวน(v) preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai Definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
อนุรักษ์(v) conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai Definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
หวงตัว(v) preserve one's purity, See also: lead a moral life, Syn. รักนวลสงวนตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: เป็นผู้หญิงควรจะหวงตัวไว้บ้าง, Thai Definition: ไม่ยอมให้ชายถูกต้องตัว, ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครง่ายๆ
เก็บรักษา(v) keep, See also: preserve, conserve, maintain, Syn. รักษา, Ant. ทิ้งขว้าง, Example: กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เก็บ(v) preserve, See also: store, keep, conserve, maintain, Syn. รักษา, Example: กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง, Thai Definition: รักษาไว้
ไข่เยี่ยวม้า(n) preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่สำเภา(n) preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ปูเค็ม(n) salted crab, See also: preserved crab with salt, Count Unit: ตัว
ถนอม(v) preserve, See also: conserve, save, husband, Syn. เก็บ, รักษา, Example: อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้, Thai Definition: ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
แช่อิ่ม[chaē-im] (adj) EN: preserved in sirup
ชำ[cham] (adj) EN: preserved ; dry  FR: séché
ชูชีพ[chūchīp] (n, exp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver  FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ดำรง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve  FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[døng] (v) EN: pickle ; preserve in salt ; cure  FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ไหปลาร้า[haiplārā] (n) EN: jar containing preserved fish
หวงตัว[hūang tūa] (v, exp) EN: preserve one' s purity
เก็บ[kep] (v) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate  FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[kepraksā] (v) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain  FR: préserver ; conserver ; prendre soin

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESERVE P R AH0 Z ER1 V
PRESERVE P R IH0 Z ER1 V
PRESERVES P R IH0 Z ER1 V Z
PRESERVER P R IH0 Z ER1 V ER0
PRESERVER P R IY0 Z ER1 V ER0
PRESERVES P R AH0 Z ER1 V Z
PRESERVED P R IH0 Z ER1 V D
PRESERVED P R AH0 Z ER1 V D
PRESERVERS P R IY0 Z ER1 V ER0 Z
PRESERVERS P R AH0 Z ER1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preserve (v) prˈɪzˈɜːʳv (p r i1 z @@1 v)
preserved (v) prˈɪzˈɜːʳvd (p r i1 z @@1 v d)
preserver (n) prˈɪzˈɜːʳvər (p r i1 z @@1 v @ r)
preserves (v) prˈɪzˈɜːʳvz (p r i1 z @@1 v z)
preservers (n) prˈɪzˈɜːʳvəz (p r i1 z @@1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, ] preserved (meat), #16,822 [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] preserved fish, #727,262 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリザーブド[puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower) [Add to Longdo]
プリザーブドフラワー[puriza-budofurawa-] (n) preserved flower [Add to Longdo]
塩に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt [Add to Longdo]
温存[おんぞん, onzon] (n,vs) preserve; retain; (P) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
禁漁区;禁猟区[きんりょうく, kinryouku] (n) game preserve; wildlife sanctuary [Add to Longdo]
禁野[きんや, kinya] (n) (arch) emperor's private hunting preserve [Add to Longdo]
砂糖漬け;砂糖漬[さとうづけ, satouduke] (n) preserving in sugar; food preserved in sugar [Add to Longdo]
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preserve
   n 1: a domain that seems to be specially reserved for someone;
      "medicine is no longer a male preserve"
   2: a reservation where animals are protected
   3: fruit preserved by cooking with sugar [syn: {conserve},
     {preserve}, {conserves}, {preserves}]
   v 1: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
      last; "preserve the peace in the family"; "continue the
      family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
      {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
      [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
      {stop}]
   2: keep in safety and protect from harm, decay, loss, or
     destruction; "We preserve these archeological findings"; "The
     old lady could not keep up the building"; "children must be
     taught to conserve our national heritage"; "The museum
     curator conserved the ancient manuscripts" [syn: {conserve},
     {preserve}, {maintain}, {keep up}]
   3: to keep up and reserve for personal or special use; "She
     saved the old family photographs in a drawer" [syn: {save},
     {preserve}]
   4: prevent (food) from rotting; "preserved meats"; "keep
     potatoes fresh" [syn: {preserve}, {keep}]
   5: maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God
     keep you" [syn: {keep}, {preserve}]
   6: keep undisturbed for personal or private use for hunting,
     shooting, or fishing; "preserve the forest and the lakes"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top