ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presbyterian

P R EH2 S B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presbyterian-, *presbyterian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presbyterian(adj) เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรแตสแตนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presbyterian(เพรซบิเทีย'เรียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First our benediction will be delivered by Reverend Phillip Hardy of the First Presbyterian Church of Iowa Rapids.ก่อนอื่นท่านสาธุคุณฟิลลิป ฮาร์ตี.. จากโบสถ์ไอโอว่า แรพปิดส์ จะอำนวยพร.. The Bodyguard (1992)
- Brooklyn Presbyterian Hospital.- โรงพยาบาลบรูคลินค่ะ As Good as It Gets (1997)
You're Presbyterian now. Come on.คุณเป็นแพรทไบทีเรี่ยนแล้ว มาเลย ไปกัน Sunday (2008)
You take a little plate of everything, and then you sit down for the main course, which is across the street... at the Presbyterian church.คุณกินโน่นนี่อย่างละหน่อย แล้วก็นั่งเพื่อรออาหารจานหลัก ซึ่งข้ามถนนไปนี่เอง Sunday (2008)
She forgot that she's Presbyterian and wandered into the wrong church.เธอลืมไปว่าเธอเป็นแพรทไบทีเรี่ยน - แล้วไปเข้าโบสถ์ผิด Sunday (2008)
The Presbyterian Church has those meetings.ที่โบสถ์โปรแตสแตนต์ มีการประชุมเรื่องนั้น Cancer Man (2008)
I called Chicago Presbyterian today, and they said they'd take me back.วันนี้ฉันโทรไปที่โปรแตสแตนต์ และพวกเขาบอกว่าจะเอาตัวฉันกลับไป The Revelator (2008)
paul's Presbyterian Church, bringing you the Lord's word on Radio KGF;ทำหน้าที่ส่งสารจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเคจีเอฟ Changeling (2008)
At Fairview Presbyterian Church.ที่โบสถ์โปแตสแตน แฟร์วิว If It's Only in Your Head (2009)
There was a wedding recently at Fairview Presbyterian Church.เมื่อไม่นานมานี้ มีงานแต่งงาน If It's Only in Your Head (2009)
monica's winmar's daughter was abandoned at a presbyterian church.ลูกสาวของโมนิก้าถูกทิ้งไว้ ที่โบสถ์เพรสไบทีเรียน Cradle to Grave (2009)
that narrows it down to 3 babies left at 3 different presbyterian churches all within this 20-mile radius.นั่นแคบลงมาเหลือเด็ก 3 คน ทิ้งไว้ที่โบสถ์ 3 แห่งของเพรสไบทีเรียน และอยู่ในรัศมี 20 ไมล์ Cradle to Grave (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESBYTERIAN P R EH2 S B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N
PRESBYTERIAN P R EH2 Z B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N
PRESBYTERIANS P R EH2 S B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N Z
PRESBYTERIANS P R EH2 Z B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Presbyterian (n) prˌɛzbɪtˈɪəʳrɪəʳn (p r e2 z b i t i@1 r i@ n)
Presbyterians (n) prˌɛzbɪtˈɪəʳrɪəʳnz (p r e2 z b i t i@1 r i@ n z)
Presbyterianism (n) prˌɛsbɪtˈɪəʳrɪəʳnɪzəm (p r e2 s b i t i@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长老会[zhǎng lǎo huì, ㄓㄤˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Presbyterianism, #64,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Presbyterianer {m}presbyterian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長老教会[ちょうろうきょうかい, chouroukyoukai] (n,adj-no) the Presbyterian Church [Add to Longdo]
長老派[ちょうろうは, chourouha] (n) Presbyterian Church; Presbyterians [Add to Longdo]
長老派教会[ちょうろうはきょうかい, chourouhakyoukai] (n) Presbyterian Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Presbyterian
      n 1: a follower of Calvinism as taught in the Presbyterian
           Church

Are you satisfied with the result?Discussions