ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prenuptial

P R IY0 N AH1 P SH AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prenuptial-, *prenuptial*
English-Thai: Longdo Dictionary
prenuptial(adj ) ที่มีมาก่อนสมรส, ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนสมรส
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the way I remember it, you were adamant about altering the prenuptial agreement, but I never received any changes, so I figured--อ่า จากที่ผมจำได้ คุณยืนกรานที่จะเปลี่ยนข้อตกลง ก่อนการสมรส แต่ ผมยังไม่ได้รับทำคดี แล้วผมคิดไปว่า... If You Ever Want a French Lesson... (2011)
It's all in the prenuptial agreement.ทั้งหมดนั่นมันเป็นสัญญาก่อนสมรส The Backup Dan (2012)
Not even a day into your marriage, and already in breach of your prenuptial agreement with your illicit lover.แม้กระทั้งวันแต่งงานของคุณ และการละเมิดสัญญาก่อนแต่งของคุณ กับคนรักนอกสมรสของคุณ The Backup Dan (2012)
A prenuptial agreement.หนังสือสัญญาก่อนสมรส The Partners in the Divorce (2012)
He knows that during the course of their relationship, he signed a prenuptial agreement that gives him nothing if he leaves her, and a living trust that gives him everything if she dies.เขารู้ว่าระหว่างความสัมพันธ์นั้น เขาเซ็น ข้อตกลงก่อนสมรส ว่าเขาจะไม่ได้อะไร ถ้าเขาเลิกกับเธอ Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRENUPTIAL    P R IY0 N AH1 P SH AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリナップ;プレナップ[, purinappu ; purenappu] (n) (See 婚前契約) prenuptial agreement [Add to Longdo]
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前契約[こんぜんけいやく, konzenkeiyaku] (n) (See プリナップ,婚前契約書) prenuptial agreement [Add to Longdo]
婚前契約書[こんぜんけいやくしょ, konzenkeiyakusho] (n) (See プリナップ) prenuptial agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prenuptial
   adj 1: relating to events before a marriage; "prenuptial
       agreement" [syn: {prenuptial}, {premarital},
       {antenuptial}] [ant: {postnuptial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top