ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premise

P R EH1 M IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premise-, *premise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premise(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise(vt) เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premise(vi) เสนอสมมติฐาน, Syn. presuppose, suppose
premises(n) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง, สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า, อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: Nontri Dictionary
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน,เสนอล่วงหน้า,บรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise; premissข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน คือ อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiseLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
premiseWe should understand the underlying premises.
premiseYou ought to think over whether the premise is valid or not.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ดินและอาคาร[thīdin lae ākhān] (n, exp) EN: premises

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMISE P R EH1 M IH0 S
PREMISED P R EH1 M AH0 S T
PREMISES P R EH1 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premise (v) prˈɛmɪs (p r e1 m i s)
premised (v) prˈɛmɪst (p r e1 m i s t)
premises (v) prˈɛmɪsɪz (p r e1 m i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite, #3,003 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search [Add to Longdo]
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n,adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) [Add to Longdo]
小前提[しょうぜんてい, shouzentei] (n) minor premise [Add to Longdo]
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premise
   n 1: a statement that is assumed to be true and from which a
      conclusion can be drawn; "on the assumption that he has
      been injured we can infer that he will not to play" [syn:
      {premise}, {premiss}, {assumption}]
   v 1: set forth beforehand, often as an explanation; "He premised
      these remarks so that his readers might understand"
   2: furnish with a preface or introduction; "She always precedes
     her lectures with a joke"; "He prefaced his lecture with a
     critical remark about the institution" [syn: {precede},
     {preface}, {premise}, {introduce}]
   3: take something as preexisting and given [syn: {premise},
     {premiss}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top