ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premier

P R EH0 M IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premier-, *premier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premier(adj) ที่สำคัญที่สุด, Syn. principal, first
premier(n) นายกรัฐมนตรี
premiere(n) การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
premiere(n) นักแสดงนำหญิง
premiere(vt) แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere(vi) แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere(adj) ที่สำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premiership(n, adj) (พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด. คำศัพท์ย่อย: premiership n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: prime minister

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premierDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
premierHe firmly refused the Premier's earnest request.
premierHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
premierI guarantee a huge audience for tonight's premiere.
premierInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
premierThe premier and his cabinet colleagues resigned.
premierThe premier announced his intention to undertake drastic reforms in parliament.
premierThe premier is likely to resign.
premierThe premier paid a formal visit to the white house.
premierThe Premier subscribed his name to the charter.
premierThe two premiers had nothing in common.
premierToday's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกโรง(v) premiere, Example: ละครเรื่องนี้จะออกโรงเดือนหน้า, Thai Definition: ออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อได้ฝึกหัดมาแล้ว
ปฐมทัศน์(n) premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai Definition: การแสดงครั้งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อ้าย[āi] (adj) EN: first ; initial  FR: premier
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
บริการชั้นหนึ่ง[børikān chan neung] (n, exp) EN: first-class service  FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[chabap phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส[chan foēs khlās] (n, exp) EN: first class  FR: première classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[chan matthayomseuksā pī thī neung] (xp) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMIER P R EH0 M IH1 R
PREMIER P R IY0 M IH1 R
PREMIERS P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERE P R EH0 M IH1 R
PREMIERES P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERED P R EH0 M IH1 R D
PREMIER'S P R IY0 M IH1 R Z
PREMIER'S P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERING P R EH0 M IH1 R IH0 NG
PREMIERSHIP P R EH0 M IH1 R SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premier (n) prˈɛmɪəʳr (p r e1 m i@ r)
premiers (n) prˈɛmɪəʳz (p r e1 m i@ z)
premieres (n) prɛmɪˈɜːʳz (p r e m i @@1 z)
premiership (n) prˈɛmɪəʳʃɪp (p r e1 m i@ sh i p)
premierships (n) prˈɛmɪəʳʃɪps (p r e1 m i@ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总理[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] premier; prime minister, #2,217 [Add to Longdo]
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
周总理[Zhōu zǒng lǐ, ㄓㄡ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] Premier Zhou Enlai 周恩來|周恩来 (1898-1976), #14,711 [Add to Longdo]
首映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Premiere {f} | Premieren {pl}premiere | premieres [Add to Longdo]
Premiere {f}first night [Add to Longdo]
Premierenfeier {f}; Buchpremiere {f}launch party [Add to Longdo]
PremierministerPM : Prime Minister [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere [Add to Longdo]
プレミアショー[puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government) [Add to Longdo]
封切り;封切[ふうきり, fuukiri] (n,vs) premiere; first showing; release (film) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
首相[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premier
   adj 1: first in rank or degree; "an architect of premier rank";
       "the prime minister" [syn: {premier(a)}, {prime(a)}]
   2: preceding all others in time; "the premiere showing" [syn:
     {premier}, {premiere}]
   n 1: the person who holds the position of head of the government
      in the United Kingdom [syn: {Prime Minister}, {PM},
      {premier}]
   2: the person who is head of state (in several countries) [syn:
     {chancellor}, {premier}, {prime minister}]
   v 1: be performed for the first time; "We premiered the opera of
      the young composer and it was a critical success" [syn:
      {premier}, {premiere}]
   2: perform a work for the first time [syn: {premier},
     {premiere}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top