ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prelude

P R EY1 L UW2 D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prelude-, *prelude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prelude[N] การกระทำเบื้องต้น, Syn. preface, prelusion
prelude[N] การบรรเลงนำ, See also: การแสดงเบิกโรง, ฉากโหมโรง, Syn. fugue, toccata
prelude[VT] บรรเลงนำ, See also: เบิกโรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prelude(n) การโหมโรง,การออกแขก,การแสดงนำ,การอารัมภบท,ลาง,คำนำ
prelude(vt) โหมโรง,ออกแขก,แสดงนำ,อารัมภบท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hardly a prelude to war.มังกรนี้จะสร้างผลกระทบร้ายแรง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
And these specific omens - they're prelude to what?ลางบอกเหตุนี่มัน... เป็นบทนำของอะไรกัน Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
and these specific omens they're prelude to what?ลางบอกเหตุนี่มัน... เป็นบทนำของอะไรกัน My Bloody Valentine (2010)
And these specific omens, they're prelude to what?แล้วเรื่องผีสิงนี่มัน .. เป็นบทนำของอะไรกัน Good God, Y'All (2009)
This could be a prelude to a set of demands.เขาอาจแค่ต้องการเรียกร้อง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Unless this is a prelude to an actual spanking, there's no reason for me to be...ไม่มีประโยชน์นี่เป็นอาการเริ่มต้น ที่กลายเป็นสภาพปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ฉันไม่มีเหตุที่จะทำ Lucky Thirteen (2008)
It's as if her whole life has been a prelude to this moment... this fateful meeting that changes everything.ความรักของเธอจะนำมาซึ่งหายนะ ทำไมงั้นล่ะ King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preludeThey have come early so they won not miss the prelude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกโรง[V] prelude, Example: การแสดงเบิกโรงด้วยการรำอวยพรของนักเรียนนาฏศิลป์, Thai definition: แสดงก่อนดำเนินเรื่อง, แสดงออกโรงครั้งแรก

CMU English Pronouncing Dictionary
PRELUDE    P R EY1 L UW2 D
PRELUDES    P R EY1 L UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prelude    (v) prˈɛljuːd (p r e1 l y uu d)
preluded    (v) prˈɛljuːdɪd (p r e1 l y uu d i d)
preludes    (v) prˈɛljuːdz (p r e1 l y uu d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, ] prelude; presage, #22,489 [Add to Longdo]
前奏曲[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music), #77,518 [Add to Longdo]
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ㄨˇ ㄏㄡˋ, / ] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorspiel {n} | Vorspiele {pl}prelude | preludes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレリュード[, pureryu-do] (n) prelude; (P) [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prelude
   n 1: something that serves as a preceding event or introduces
      what follows; "training is a necessary preliminary to
      employment"; "drinks were the overture to dinner" [syn:
      {preliminary}, {overture}, {prelude}]
   2: music that precedes a fugue or introduces an act in an opera
   v 1: serve as a prelude or opening to
   2: play as a prelude

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top