ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preliminary

P R IH0 L IH1 M AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preliminary-, *preliminary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preliminary(n) ขั้นต้น, See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
preliminary(adj) ในขั้นต้น, See also: ในขั้นแรก, ในเบื้องต้น, ในระดับต้น, Syn. preparatory, preceding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary injunctionคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary investigationการไต่สวนเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary term premiumเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preliminary Examinationสำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, Example: เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary examinations (Criminal procedure)การไต่สวนมูลฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
preliminary studypreliminary study, การศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preliminary Treatmentการบำบัดขั้นเตรียมการ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นต้น(n) preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai Definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
อาทึก(adj) first, See also: preliminary, initial, prior, Syn. อาทิก, Thai Definition: เป็นที่ต้น, ก่อน, แรก, เบื้องต้น
ชั้นแรก(adj) primary, See also: preliminary, initial, first, Syn. เบื้องต้น, Example: ข้อสันนิษฐานชั้นแรก เป็นข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากเหตุการณ์
ชั้นต้น(adj) initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
การแข่งขันรอบแรก[kān khaengkhan røp raēk] (n, exp) EN: preliminary round
ขั้นต้น[khanton] (adj) EN: preliminary ; initial  FR: élémentaire ; préliminaire
ปฐม[pathom] (adj) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary  FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
สอบพยาน[søpphayān] (n) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness  FR: analyser les témoignages

CMU English Pronouncing Dictionary
PRELIMINARY P R IH0 L IH1 M AH0 N EH2 R IY0
PRELIMINARY P R IY0 L IH1 M AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preliminary (n) prˈɪlˈɪmɪnəriː (p r i1 l i1 m i n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预赛[yù sài, ㄩˋ ㄙㄞˋ, / ] preliminary competition; to hold preliminary heats, #12,391 [Add to Longdo]
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermittlungsverfahren {n}preliminary proceedings [Add to Longdo]
Physikum {n}preliminary (medical) examination [Add to Longdo]
Trockenübung {f}preliminary exercise [Add to Longdo]
Vorabdokumentation {f}preliminary documentation [Add to Longdo]
Vorarbeit {f}; vorbereitende Maßnahme; vorbereitende Tätigkeit | Vorarbeiten {pl}; vorbereitende Maßnahmen; vorbereitende Tätigkeiten | als Vorarbeitpreliminary | preliminaries | as a preliminary [Add to Longdo]
Vorbemerkung {f}preliminary remark [Add to Longdo]
Vorbericht {m}preliminary report [Add to Longdo]
Vorbescheid {m}preliminary answer [Add to Longdo]
Vorbesprechung {f}preliminary discussion [Add to Longdo]
Vorentscheidung {f}preliminary decision [Add to Longdo]
Vorentwurf {m}preliminary draft [Add to Longdo]
Vorentwurfsplanung {f}preliminary design (PD) [Add to Longdo]
Vorexamen {n}preliminary examination [Add to Longdo]
Vorfeier {f}preliminary celebration [Add to Longdo]
Vorfrage {f}preliminary question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下協議[したきょうぎ, shitakyougi] (n) preliminary conference [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下検分[したけんぶん, shitakenbun] (n,vs) preliminary examination [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work [Add to Longdo]
下染[したぞめ, shitazome] (n,vs) preliminary dyeing [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements [Add to Longdo]
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P) [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preliminary
   adj 1: denoting an action or event preceding or in preparation
       for something more important; designed to orient or
       acquaint with a situation before proceeding; "a
       preliminary investigation"
   n 1: a minor match preceding the main event [syn: {preliminary},
      {prelim}]
   2: something that serves as a preceding event or introduces what
     follows; "training is a necessary preliminary to employment";
     "drinks were the overture to dinner" [syn: {preliminary},
     {overture}, {prelude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top