ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preface

P R EH1 F AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preface-, *preface*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preface(n) คำนำ, See also: อารัมภบท, บทนำ, Syn. introduction, prelude, preliminary
preface(vt) เขียนคำนำ, See also: เริ่ม, แนะนำ, Syn. introduce, precede, begin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preface(เพรฟ'ฟิส) n. อารัมภกถา,คำนำ,ส่วนนำ,สิ่งนำ,คำสวดมนต์นำ,เครื่องนำ. vt. จัดให้มีส่วนนำ,เป็นส่วนนำ., See also: prefacer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
preface(n) คำนำ,บทนำ,ส่วนนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefaceคำนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Prefaceคำนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ Hotel Rwanda (2004)
Anyway, I found this story in the preface for Crime and Punishment.ยังไงก็ตาม ฉันรู้เรื่องนี้ จากบทนำของ "ไครม์ แอนด์ พะนิชเมนท์" New York, I Love You (2008)
Listen, about Zatanna, Lois, I... let me preface this by saying that she is just a friend.ฟังนะ เกียวกับแซนทาน่า ให้ผมได้อธิบายเถอะ ว่าเธอเป็นแค่เพื่อน Warrior (2010)
And I'd like to preface my statement with a caveat.และฉันอยากเตรียมตัว สำหรับการปราศัยเตือนล่วงหน้า The Beginning in the End (2010)
Let me preface this by saying that a 40-year-old murder in a suburb of Los Angeles is an absurdly impossible request.การค้นหาการฆาตกรรมย้อนหลังไป 40 ปี ในชานเมืองของลอส แองเจอลิสนี้ มันช่างเป็นคำขอที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้ The Longest Night (2010)
Let me just preface this with a big disclaimer that screams, "I should have known better."ผมขอเริ่มเรื่อง ด้วยคำตะโกนร้องว่า ผมน่าจะรู้ Crying Wolf (2011)
Danielle, I... I need to preface this by saying that I love you very much.แดเนียล,ฉันอยากเกริ่นก่อน ว่าฉันรักพี่มาก World Leader Pretend (2011)
I want to preface this by sayingชั้นอยากจะออกตัวก่อนว่า Carbon Copy (2013)
Isaac, I'm afraid that Mr. Hooke requires an acknowledgment in the preface of your third volume.ไอแซค, ฉันกลัวว่านายฮุคต้อง การรับรู้ในคำนำของ หนังสือเล่มที่สามของคุณ When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prefaceHe said a few words by way of preface.
prefaceHe wrote a fine preface to the play.
prefaceHow does the preface run?
prefaceThis dictionary has a preface, not a foreword.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขึ้นต้น(n) introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ(n) preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai Definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ(n) preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai Definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
อารัมภกถา(n) preface, See also: introduction, foreword, Syn. อารัมภบท, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ, Ant. คำลงท้าย, Example: เขาเริ่มอารัมภกถาคำปราศรัยของเขาด้วยภาษิตบทหนึ่ง
อารัมภบท(n) preface, See also: introduction, foreword, Syn. อารัมภกถา, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือพิมพ์บางฉบับขี้เหนียวเหลือเกิน เรื่องดนตรีนี่ไปลงหน้าบันเทิงเพียงขึ้นอารัมภบทก็หมดที่จะเขียนแล้ว
กถามุข(n) preface, See also: introduction, foreword, Syn. ความนำ, คำนำ, Example: หลวงพ่อท่านมักจะเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในทางที่ท่านถนัดเป็นต้นว่า กถามุข ปฎิจจสมุปบาท กหังปายา, Thai Definition: เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
กถานำ[kathā nam] (n) EN: preface ; foreword  FR: préface [f] ; avant-propos [m]
คำนำ[khamnam] (n) EN: preface  FR: préface [f] ; introduction [f] ; avant-propos [m] ; prologue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFACE P R EH1 F AH0 S
PREFACED P R EH1 F AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preface (v) prˈɛfɪs (p r e1 f i s)
prefaced (v) prˈɛfɪst (p r e1 f i s t)
prefaces (v) prˈɛfɪsɪz (p r e1 f i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前言[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, ] preface; forward; introduction, #20,894 [Add to Longdo]
序言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, ] preface of a book, outlining the book's aims, #32,137 [Add to Longdo]
绪言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, / ] preface, #114,838 [Add to Longdo]
序跋[xù bá, ㄒㄩˋ ㄅㄚˊ, ] preface and postscript, #121,106 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前書き[まえがき, maegaki] TH: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร  EN: preface

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻頭言[かんとうげん, kantougen] (n) foreword; preface; prefatory note [Add to Longdo]
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period) [Add to Longdo]
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
自序[じじょ, jijo] (n) authors preface [Add to Longdo]
識語[しきご, shikigo] (n) preface; editors note; postscript [Add to Longdo]
緒言[しょげん;ちょげん, shogen ; chogen] (n) foreword; preface [Add to Longdo]
緒論[しょろん;ちょろん, shoron ; choron] (n) introduction; preface [Add to Longdo]
叙文[じょぶん, jobun] (n) preface; introduction [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 序詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 序破急) (in gagaku or noh) opening of a song [Add to Longdo]
序言[じょげん, jogen] (n,adj-no) foreword; preface; introduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preface
   n 1: a short introductory essay preceding the text of a book
      [syn: {foreword}, {preface}, {prolusion}]
   v 1: furnish with a preface or introduction; "She always
      precedes her lectures with a joke"; "He prefaced his
      lecture with a critical remark about the institution" [syn:
      {precede}, {preface}, {premise}, {introduce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top