ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predestine

P R IY2 D EH1 S T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predestine-, *predestine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predestine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้า, Syn. foreordain, predetermine

English-Thai: Nontri Dictionary
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDESTINE P R IY2 D EH1 S T AH0 N
PREDESTINED P R IY2 D EH1 S T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predestine (v) prˌiːdˈɛstɪn (p r ii2 d e1 s t i n)
predestined (v) prˌiːdˈɛstɪnd (p r ii2 d e1 s t i n d)
predestines (v) prˌiːdˈɛstɪnz (p r ii2 d e1 s t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] predestined fate (Buddh.); inexorable doom, #63,853 [Add to Longdo]
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
宿缘[sù yuán, ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 宿 / 宿] predestine relationship, #136,590 [Add to Longdo]
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] predestined relationship [Add to Longdo]
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿] predestined relationship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predestine
   v 1: decree or determine beforehand
   2: foreordain by divine will or decree [syn: {predestine},
     {predestinate}, {foreordain}]
   3: foreordain or determine beforehand [syn: {predestine},
     {foreordain}, {preordain}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top