ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precious

P R EH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precious-, *precious*, preciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precious(adj) ล้ำค่า, See also: เลอค่า, สูงค่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Syn. high-priced, costly
precious(adj) อันเป็นที่รัก, See also: เป็นที่รัก, Syn. cherished, inestimable, prized
precious few(idm) น้อยมาก
precious metal(n) โลหะมีค่า, Syn. silver, gold, pewter
precious stone(n) เพชรพลอย, Syn. gem, diamond
precious little(idm) น้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved, costly
precious metaln. โลหะมีค่า (ทอง,เงิน,ทองคำขาวและอื่น ๆ)
precious stonen. เพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precious stoneรัตนชาติสูงค่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precious metalsโลหะมีค่า [TU Subject Heading]
Precious Stoneรัตนชาติสูงค่า, Example: รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Precious stone industryอุตสาหกรรมหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stonesหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stones, Artificialหินมีค่าเทียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciousA precious thing you should believe.
preciousFor burglar-proofing. Apparently in this library are precious books that can't be bought for money.
preciousFriendship is as precious as anything else.
preciousFriendship is more precious than anything else.
preciousFriendship is the most precious of all.
preciousGold is more precious than any other metal.
preciousGold is more precious than iron.
preciousHealth is the most precious thing.
preciousHealth is the most precious thing we have.
preciousHe deceived her into buying a precious jewel.
preciousHe is precious to us.
preciousHer husband's health is very precious to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งล้ำค่า(n) precious thing, See also: priceless thing, Syn. สิ่งสูงค่า, สิ่งล้ำเลิศ
พลอย(n) gem, See also: precious stone, Example: ชาวพื้นเมืองพวกนี้นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่ขุดแร่ขุดพลอยขาย, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: หินที่มีเนื้อใสสีต่างๆ ใช้ทำเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนเป็นต้น
เพชรนิลจินดา(n) precious stone, See also: jewels, Syn. อัญมณี, เพชรพลอย, Example: แพรผ้าอาภรณ์ที่เธอสวมใส่อยู่นั้น หรูหราราวกับประโคมแต่งด้วยเพชรนิลจินดา, Thai Definition: เครื่องเพชรพลอย
เพชรพลอย(n) precious stone, See also: jewels, jewelry, gems, Syn. อัญมณี, Example: เธอไม่ต้องการเพชรพลอยพวกนี้จากเขา แต่ต้องการความรักมากกว่า, Thai Definition: เครื่องเพชรพลอย
มีค่า(adj) valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai Definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มหรรฆ(adj) precious, See also: valuable, costly, Thai Definition: มีค่ามาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของรัก(n) beloved (thing), See also: precious thing, treasured object, Syn. ของหวง, ของรักของหวง, Example: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่, Count Unit: ชิ้น
จินดา(n) precious stone, See also: gem, Thai Definition: แก้วมีค่า
มณี(n) jewels, See also: precious stones, gems, Example: เขาถนอมเธอราวกับเธอเป็นมณีอันหาค่ามิได้, Thai Definition: แก้วหินสีแดง ในจำพวกนพรัตน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลํ้าค่า(adj) precious, See also: priceless, invaluable, Syn. สูงค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ฝ้า[fā] (n) EN: blemish on a precious stone
หินมีค่า[hin mī khā] (n, exp) EN: precious stone  FR: pierre précieuse [m]
แก้ว[kaēo] (adj) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite
มณี[manī] (n) EN: precious stone ; jewel ; gem  FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีประโยชน์[mī prayōt] (adj) EN: useful ; valuable ; precious  FR: utile ; avantageux ; précieux
มีราคา[mī rākhā] (v, exp) EN: be valuable ; be precious  FR: avoir de la valeur ; être précieux
เพชร[phet] (n) EN: diamond ; gem ; precious stone  FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]
พลอย[phløi] (n) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel  FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECIOUS P R EH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precious (j) prˈɛʃəs (p r e1 sh @ s)
preciously (a) prˈɛʃəsliː (p r e1 sh @ s l ii)
preciousness (n) prˈɛʃəsnəs (p r e1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍贵[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] precious thing; treasure, #8,786 [Add to Longdo]
宝石[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem, #10,723 [Add to Longdo]
[chēn, ㄔㄣ, ] precious stone; gem, #12,329 [Add to Longdo]
贵重[guì zhòng, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] precious, #15,697 [Add to Longdo]
宝藏[bǎo zàng, ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ, / ] precious (mineral) deposits; (budd.) the treasure of Buddha's law, #17,600 [Add to Longdo]
玉石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] precious stones; jade and stone, #20,919 [Add to Longdo]
贵金属[guì jīn shǔ, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] precious metal, #23,504 [Add to Longdo]
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!, #31,170 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] precious stone, #32,278 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelmetall {n}precious metal [Add to Longdo]
Edelstein {m}precious stone [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}precious object; treasure [Add to Longdo]
kostbar; wertvoll {adj} | kostbarer | am kostbarstenprecious | more precious | most precious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッツアイ[kyattsuai] (n) (1) (See 猫目石) cat's-eye (semiprecious stone); (2) cat's-eye (light-reflecting road stud); (P) [Add to Longdo]
プレシャス[pureshasu] (n) precious [Add to Longdo]
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
一刻千金[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
眼福[がんぷく, ganpuku] (n,adj-no) a sight for sore eyes; seeing something beautiful or precious [Add to Longdo]
希少価値[きしょうかち, kishoukachi] (n) rare; very precious [Add to Longdo]
貴い命[たっといいのち, tattoiinochi] (n) precious life [Add to Longdo]
貴金属[ききんぞく, kikinzoku] (n) precious metal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precious
   adv 1: extremely; "there is precious little time left" [syn:
       {precious}, {preciously}]
   adj 1: characterized by feeling or showing fond affection for;
       "a cherished friend"; "children are precious"; "a
       treasured heirloom"; "so good to feel wanted" [syn:
       {cherished}, {precious}, {treasured}, {wanted}]
   2: of high worth or cost; "diamonds, sapphires, rubies, and
     emeralds are precious stones"
   3: held in great esteem for admirable qualities especially of an
     intrinsic nature; "a valued friend"; "precious memories"
     [syn: {valued}, {precious}]
   4: obviously contrived to charm; "an insufferably precious
     performance"; "a child with intolerably cute mannerisms"
     [syn: {cute}, {precious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top