ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preceptor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preceptor-, *preceptor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preceptor(n) ครู, See also: ผู้สอน, ผู้ให้ความรู้, Syn. instructor, mentor, lecturer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preceptor(พรีเซพ'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,ผู้ชี้นำ,ครูใหญ่,ผู้ตั้งกฎ., See also: preceptorate n. preceptorial adj. preceptoral adj., Syn. instructor, teacher, tutor

English-Thai: Nontri Dictionary
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระอุปัชฌาย์(n) preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count Unit: รูป, องค์, Thai Definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preceptor (n) prˈɪsˈɛptər (p r i1 s e1 p t @ r)
preceptors (n) prˈɪsˈɛptəz (p r i1 s e1 p t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
師と仰ぐ[しとあおぐ, shitoaogu] (v5g) to look up to (a person) as one's preceptor [Add to Longdo]
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  preceptor
      n 1: teacher at a university or college (especially at Cambridge
           or Oxford) [syn: {preceptor}, {don}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top