ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precautionary

P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precautionary-, *precautionary*
English-Thai: Nontri Dictionary
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTIONARY P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precautionary (j) prˌɪkˈɔːʃənəriː (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f}precautionary measure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precautionary
   adj 1: taken in advance to protect against possible danger or
       failure; "gave precautionary advice"; "I would take
       precautionary steps to keep him away" [syn:
       {precautionary}, {precautional}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top