ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precaution

P R IY0 K AO1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precaution-, *precaution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precaution(n) การระมัดระวังไว้ก่อน, Syn. anticipation, forethought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation, foresight

English-Thai: Nontri Dictionary
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
This is only a precaution for a short while until we get this man.นี่คือทางป้องกันจนกว่าเราจะจับเขาได้ The Jackal (1997)
Since you never really bought into our little project, precautions had to be taken.คุณไม่เคยเชื่อถือโปรเจคท์เรา มันก็ต้องระวังกันไวัก่อน Big Momma's House 2 (2006)
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated.เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก Resident Evil: Degeneration (2008)
When the plane lands, the same precautions will be taken.เมื่อเครื่องบินลงจอด มาตราการปลอดภัยไว้ก่อนจะนำมาใช้ Quiet Riot (2008)
We are taking precautions but one way or the other, Gretchen's gonna get us to Self.เราต้องระมัดระวังตัว , แต่.. ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง , เกรทเช่น Deal or No Deal (2008)
Please,take all the precautions we discussed.อย่าลืมระมัดระวัง อย่างที่เราตกลงกันไว้ Samson & Delilah (2008)
We've taken every precaution to stay out of ATF's crosshairs.เราจะหาทางป้องกันเอาไว้ทุกๆอย่าง ให้อยู่นอกสายตาของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Patch Over (2008)
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Police are taking every precaution urging people not to take matters into their hands.ตำรวจกำลังเฝ้าระวังทุกทาง เตือนผู้คนไม่ให้ เข้ามายุ่ง The Dark Knight (2008)
I took the precaution of calling your last parish.ฉันโทรไปที่โบสถ์ล่าสุดก่อนที่คุณจะย้ายมานี่ Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน(n) prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai Definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ความระมัดระวัง(n) carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai Definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
เพื่อความปลอดภัย[pheūa khwām pløtphai] (xp) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side
ป้องกันไว้ก่อน[pǿngkan wai køn] (x) EN: precaution  FR: précaution
ระมัดระวัง[ramatrawang] (v) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care  FR: faire attention
สงวน[sa-ngūan] (v) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for  FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[yāng ramatrawang] (adv) EN: carefully  FR: avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTION P R IY0 K AO1 SH AH0 N
PRECAUTIONS P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z
PRECAUTIONARY P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precaution (n) prˈɪkˈɔːʃən (p r i1 k oo1 sh @ n)
precautions (n) prˈɪkˈɔːʃənz (p r i1 k oo1 sh @ n z)
precautionary (j) prˌɪkˈɔːʃənəriː (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f} | Vorsichtsmaßnahmen treffenprecaution | to take precautions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution [Add to Longdo]
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precaution
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: the trait of practicing caution in advance
   3: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top