ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prayer

P R EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prayer-, *prayer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prayer(n) การสวดมนต์, See also: การอธิษฐาน, Syn. request, praise, petition
prayer(n) บทสวดมนต์, Syn. supplication, devotions, rogation
prayer(n) ผู้สวดมนต์, See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
prayerful(adj) ที่สวดมนต์เป็นประจำ, Syn. orthodox, pious, religious
prayerful(adj) ที่เคร่ง, See also: ที่จริงจัง
prayer book(n) หนังสือสวดมนต์, Syn. liturgy, mass book
prayerbones(sl) เข่า (2 ข้าง)
prayer beads(n) สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer wheel(n) ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)

English-Thai: Nontri Dictionary
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayers and devotionsบทสวดมนต์และการสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prayerA prayer without faith.
prayerLet's pray to God, and He will answer our prayers.
prayerMy prayers were answered.
prayerMy prayer was answered.
prayerNothing has resulted from her prayer.
prayerSay your prayers before you eat.
prayerShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
prayerShe was rapt in prayer.
prayerThey offer an earnest prayer on the evening of December 24.
prayerThey said their prayers for victory.
prayerYour prayer will be answered.
prayerYour team doesn't have a prayer to win the championship game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
การสวดมนต์(n) prayer, See also: chant, Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา, Example: การสวดมนต์ การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเพราะช่วยชะล้างการติดอบายมุขต่างๆ
นักสวด(n) prayer, See also: expert in ritual repetition, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการสวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
เจริญ[jaroēn] (v) EN: recite a prayer
เจริญพระพุทธมนต์[jaroēn Phraphuthamon] (v, exp) EN: chant prayers  FR: chanter des prières
มนตร์ = มนต์[mon] (n) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula  FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
พิธีสวด[phithī sūat] (n, exp) EN: prayer service
สวด[sūat] (v) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone  FR: réciter
วัด[wat] (n) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer   FR: temple bouddhiste [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAYER P R EH1 R
PRAYER P R EY1 ER0
PRAYERS P R EH1 R Z
PRAYERS P R EY1 ER0 Z
PRAYERFUL P R EH1 R F AH0 L
PRAYERFUL P R EY1 ER0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prayer (n) prˈɛəʳr (p r e@1 r)
prayers (n) prˈɛəʳz (p r e@1 z)
prayer-mat (n) prˈɛəʳ-mæt (p r e@1 - m a t)
prayer-rug (n) prˈɛəʳ-rʌg (p r e@1 - r uh g)
prayer-book (n) prˈɛəʳ-buk (p r e@1 - b u k)
prayer-mats (n) prˈɛəʳ-mæts (p r e@1 - m a t s)
prayer-rugs (n) prˈɛəʳ-rʌgz (p r e@1 - r uh g z)
prayer-books (n) prˈɛəʳ-buks (p r e@1 - b u k s)
prayer-wheel (n) prˈɛəʳ-wiːl (p r e@1 - w ii l)
prayer-wheels (n) prˈɛəʳ-wiːlz (p r e@1 - w ii l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] prayer; pray; supplication, #22,759 [Add to Longdo]
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebet {n} | Gebete {pl} | beim Gebet sein | ein Gebet für den Friedenprayer | prayers | to be at prayer | a prayer for peace [Add to Longdo]
Gebetbuch {n}prayer book [Add to Longdo]
Gebetshalle {f}prayer hall [Add to Longdo]
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group [Add to Longdo]
Gebetsmantel {m}prayer shawl [Add to Longdo]
Gebetsmühle {f}prayer wheel; prayer mill [Add to Longdo]
Gebetsperlen {pl}prayer beads [Add to Longdo]
Gebetsstunde {f}prayer meeting [Add to Longdo]
Gebetsteppich {m}; Betteppich {m}prayer mat; prayer rug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
アヴェマリア;アベマリア[avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat [Add to Longdo]
イナウ[inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレーヤー[supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
プレーヤー(P);プレイヤー(P);プレーヤ;プレイヤ[pure-ya-(P); pureiya-(P); pure-ya ; pureiya] (n) (1) player; (2) prayer; (P) [Add to Longdo]
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prayer
   n 1: the act of communicating with a deity (especially as a
      petition or in adoration or contrition or thanksgiving);
      "the priest sank to his knees in prayer" [syn: {prayer},
      {supplication}]
   2: reverent petition to a deity [syn: {prayer}, {petition},
     {orison}]
   3: earnest or urgent request; "an entreaty to stop the
     fighting"; "an appeal for help"; "an appeal to the public to
     keep calm" [syn: {entreaty}, {prayer}, {appeal}]
   4: a fixed text used in praying
   5: someone who prays to God [syn: {prayer}, {supplicant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top