ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prattle

P R AE1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prattle-, *prattle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prattle(vi) พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prattle(n) การพูดไร้สาระ
prattle away(phrv) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย
prattle about(phrv) พร่ำ, See also: พูดเกี่ยวกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prattleIt's better not to prattle on about meaningless things. The more you open your mouth the more likely you are to put your foot in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพร่ำ(v) chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai Definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRATTLE P R AE1 T AH0 L
PRATTLED P R AE1 T AH0 L D
PRATTLES P R AE1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prattle (v) prˈætl (p r a1 t l)
prattled (v) prˈætld (p r a1 t l d)
prattler (n) prˈætlər (p r a1 t l @ r)
prattles (v) prˈætlz (p r a1 t l z)
prattlers (n) prˈætləz (p r a1 t l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, / ] prattle; idle chit-chat, #32,771 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prattle
   n 1: idle or foolish and irrelevant talk [syn: {prate},
      {prattle}, {idle talk}, {blether}, {chin music}]
   v 1: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
      [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
      tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
      {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top