ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prank

P R AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prank-, *prank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prank(n) การล้อเล่น, See also: การเล่นตลก, การเล่นพิเรนทร์, การพูดตลก, Syn. game, escapade, joke
prank(vi) อวดโก้, See also: แสดงโอ้อวด
prank(vt) แต่งตัวหรูหราเกินไป
prankish(adj) ที่ล้อเล่น, See also: ที่หยอกเล่น, Syn. playful, mischievous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
prankster(แพรงคฺ'สเทอะ) n.คนขี้เล่น,คนพิเรน

English-Thai: Nontri Dictionary
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prankIf you do such a prank again, you will hear from the owner.
prankShe remonstrated against her boy friend's prank.
prankThat naughty boy annoys me by his pranks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องตลก[reūang talok] (n, exp) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism  FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRANK P R AE1 NG K
PRANKS P R AE1 NG K S
PRANKSTER P R AE1 NG K S T ER0
PRANKSTERS P R AE1 NG K S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prank (n) prˈæŋk (p r a1 ng k)
pranks (n) prˈæŋks (p r a1 ng k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
おいた[oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call [Add to Longdo]
悪ふざけをする[わるふざけをする, warufuzakewosuru] (exp,vs-i) to play pranks (on); to joke around [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪遊び[わるあそび, waruasobi] (n) prank; evil pleasures; gambling [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
戯える[そばえる, sobaeru] (v1,vi) to play pranks; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
戯れ言;戯言(io)[ざれごと;ざれこと;たわむれごと;たわぶれごと, zaregoto ; zarekoto ; tawamuregoto ; tawaburegoto] (n) prank; practical joke [Add to Longdo]
茶目る[ちゃめる, chameru] (v5r) to play pranks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prank
   n 1: acting like a clown or buffoon [syn: {buffoonery},
      {clowning}, {japery}, {frivolity}, {harlequinade}, {prank}]
   2: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   v 1: dress or decorate showily or gaudily; "Roses were pranking
      the lawn"
   2: dress up showily; "He pranked himself out in his best
     clothes"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top