ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

praise

P R EY1 Z   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -praise-, *praise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
praise[N] การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, การชื่นชม, Syn. applause, applauding, esteem, Ant. contempt, hatred
praise[N] คำพูดยกย่อง, See also: คำสรรเสริญ, Syn. eulogy, laud, regard, Ant. blame, condemnation
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
praiseworthy[ADJ] น่าชมเชย, Syn. admirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า

English-Thai: Nontri Dictionary
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praise in literatureการสรรเสริญในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May God be praised.ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Praise Him! Praise Him!สรรเสริญ ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Praise God! - And God bless the United States!พระเจ้าสรรเสริญและพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกา The Blues Brothers (1980)
Allah be praised!พระอัลลาห์ทรงโปรด Gandhi (1982)
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน Gandhi (1982)
Oh, saints be praised.โอ้ คนดีผีคุ้ม An American Tail (1986)
Praise Allah! You brilliant boy, I could kiss you!ขอบคุณพระเจ้า เจ้าหนุ่มฉลาดนี่ ข้าคงต้องจูบเจ้าเลย Aladdin (1992)
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ The Nightmare Before Christmas (1993)
Oh, Mr Wickham, that everybody praised to the skies!โอ คุณวิคแฮมที่ทุกคนภาวนาว่าให้ไปสวรรค์ได้แล้ว Episode #1.5 (1995)
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู The Education of Little Tree (1997)
- Praise God.- สรรเสริญพระเจ้า The Education of Little Tree (1997)
The papers praised him, then trashed him.หนังสือพิมพ์สรรเสริญเขา, หลังจากนั้นก็เขี่ยเขาทิ้ง. Ringu (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praiseAll parents like to have their children praised.
praiseAll the people praised him for his honesty.
praiseAnother thing to avoid is to use too much praise.
praiseBeware of one who praises you to your face.
praiseDo not trust such men as praise you to your face.
praiseEverybody praised her to the skies.
praiseEverybody praised his heroism.
praiseEverybody praised Ken for his great courage.
praiseEveryone loves to hear praise, but over-praise has the opposite effect of sounding insincere.
praiseEveryone praises the boy.
praiseHe courage is worthy of high praise.
praiseHe freely praised her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี[V] praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ[V] praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
เคารพบูชา[V] worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
คำสรรเสริญ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำสดุดี[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būchā) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value   
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAISE    P R EY1 Z
PRAISED    P R EY1 Z D
PRAISES    P R EY1 Z AH0 Z
PRAISEWORTHY    P R EY1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
praise    (v) prˈɛɪz (p r ei1 z)
praised    (v) prˈɛɪzd (p r ei1 z d)
praises    (v) prˈɛɪzɪz (p r ei1 z i z)
praiseworthy    (j) prˈɛɪzwɜːʴðiː (p r ei1 z w @@ dh ii)
praiseworthily    (a) prˈɛɪzwɜːʴðɪliː (p r ei1 z w @@ dh i l ii)
praiseworthiness    (n) prˈɛɪzwɜːʴðɪnəs (p r ei1 z w @@ dh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ, / ] praise, #23,050 [Add to Longdo]
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ, / ] praise, #46,119 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
佳賞[かしょう, kashou] (n,vs) praise [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]
過称;過賞[かしょう, kashou] (n,vs) undeserved praise [Add to Longdo]
過褒[かほう, kahou] (n) overpraise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 praise
   n 1: an expression of approval and commendation; "he always
      appreciated praise for his work" [syn: {praise},
      {congratulations}, {kudos}, {extolment}]
   2: offering words of homage as an act of worship; "they sang a
     hymn of praise to God"
   v 1: express approval of; "The parents praised their children
      for their academic performance" [ant: {criticise},
      {criticize}, {knock}, {pick apart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top