ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

power of attorney

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power of attorney-, *power of attorney*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power of attorney(n) อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney(n) ใบมอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือมอบอำนาจ(n) power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ(n) power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai Definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมอบฉันทะ[bai møpchantha] (n, exp) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [f] ; mandat [m]
หนังสือมอบอำนาจ[nangseū møp amnāt] (n, exp) EN: power of attorney ; proxy
หนังสือมอบฉันทะ[nangseū møp chantha] (n, exp) EN: proxy ; letter of power of attorney

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one) [Add to Longdo]
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney [Add to Longdo]
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney [Add to Longdo]
包括委任状[ほうかついにんじょう, houkatsuininjou] (n) general power of attorney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  power of attorney
      n 1: a legal instrument authorizing someone to act as the
           grantor's agent

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top