ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

power

P AW1 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power-, *power*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power(n) พลังงาน, See also: พลังงานกล, Syn. potential, dynamism
power(n) พลัง, See also: กำลัง, แรง, Syn. energy, vigor
power(n) อำนาจ, See also: อานุภาพ, อิทธิพล, Syn. authority, jurisdiction, Ant. powerlessness, subservience
power(n) ความสามารถ, See also: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, Syn. capability, ability
power(n) ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups
power(n) ประเทศมหาอำนาจ
power(n) เลขยกกำลัง, See also: เลขชี้กำลัง
power(vt) เติมพลัง, See also: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน
powered(adj) ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
powerful(adj) ที่มีอิทธิพล, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
power brake(เพา'เออะเบร็ค) n. ห้ามล้อพลังเครื่องยนต์
power diven. การบินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)
power driven(เพา'เออร์ ดริฟเวิน) adj. ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
power puffn. นวมนุ่มหูหรือปุยสำหรับแตะแป้งทาหน้า
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
powerboat(เพา'เออะโบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์
powered(เพา'เออร์ด) adj. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์,มีเครื่องยนต์ติดตั้ง,มีพลัง,มีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
power(n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง
candlepower(n) กำลังเทียน,แรงเทียน
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
waterpower(n) กำลังน้ำ,พลังน้ำ
willpower(n) จิตตานุภาพ,อำนาจจิต,กำลังใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powerอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powerกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
powerอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power๑. กำลัง๒. เลขยกกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
power base๑. ฐานอำนาจ๒. ฐานกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power boosterหม้อเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power capacitorตัวเก็บประจุกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
power coefficientสัมประสิทธิ์กำลัง(งาน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
power consumptionกำลังที่ใช้ไป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
power๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง, ๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Powerพลังงาน, Example: ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่ง ที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้ความหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
powerเลขยกกำลัง, จำนวนจริงที่เขียนอยู่ในรูป xn โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ n เป็นจำนวนนับใด ๆ ในบางครั้งใช้ในความหมายเดียวกับเลขชี้กำลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
powerกำลัง, งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น มอเตรอ์มีกำลัง 1 H.P. หรือ 746 วัตต์  สามารถทำงานได้ 746 จูลต่อวินาที(วัตต์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Power (Mechanic)พลังงาน (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Power (Mechanics)กำลัง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Power (Philosophy)อำนาจ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Power (Social science) in literatureอำนาจ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Power (Social sciences)อำนาจ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Power amplifierตัวขยายกำลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Power Hacksaw(n)
Powerhouse(n) มหาอำนาจ, Syn. superiority

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerA bloody contest for power.
powerAbridge the king's power.
powerAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
powerA high forehead is indicative of great mental power.
powerA nation need not necessarily be powerful to be great.
powerA power failure contributed to the confusion in the hall.
powerAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
powerA steam engine transforms heat into power.
powerAstonishment deprived me of my power of speech.
powerBy the power of fancy, we can travel through space.
powerCling to power.
powerFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติมหาอำนาจ(n) powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
สารดูดความชื้น(n) power dry, Example: ในการดูแลรักษากล้อง ให้นำกล้องออกจากซองหนัง แล้วนำไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ใส่สารดูดความชื้นไว้ในถุงด้วยเพื่อให้ดูดความชื้นที่ติดมากับกล้อง และเลนซ์, Thai Definition: สารเคมีใช้สำหรับสินค้า ใช้ดูดความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า เช่น ป้องกันการเกิดเชื้อรา กลิ่นอับ เป็นต้น
โรงไฟฟ้า(n) power plant, Count Unit: โรง, แห่ง
ศักดา(n) power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์(n) prestige, See also: power
แหล่งพลังงาน(n) power resource
หนังสือมอบอำนาจ(n) power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ(n) power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai Definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มหาอำนาจ(n) great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ศักดิ์(n) power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจอธิปไตย[amnāt athippatai] (n, exp) EN: sovereign power
อำนาจบาตรใหญ่[amnātbātyai] (n) EN: might ; power
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจชั่วร้าย[amnāt chūarāi] (n, exp) EN: evil power
อำนาจเด็ดขาด[amnāt detkhāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[amnāt fāi tam] (n, exp) EN: evil power ; power of darkness
อำนาจจิต[amnāt jit] (n, exp) EN: will power ; mental power
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนาจการซื้อ[amnāt kān seū] (n, exp) EN: purchasing power  FR: pouvoir d'achat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POWER P AW1 ER0
POWERS P AW1 ER0 Z
POWERED P AW1 ER0 D
POWERPC P AW1 ER0 P IY1 S IY1
POWERS' P AW1 ER0 Z
POWER'S P AW1 ER0 Z
POWERPCS P AW1 ER0 P IY1 S IY1 Z
POWERFUL P AW1 ER0 F AH0 L
POWERING P AW1 ER0 IH0 NG
POWERGEN P AW1 ER0 JH EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
power (v) pˈauər (p au1 @ r)
powers (v) pˈauəz (p au1 @ z)
powered (v) pˈauəd (p au1 @ d)
powerful (j) pˈauəfəl (p au1 @ f @ l)
powering (v) pˈauərɪŋ (p au1 @ r i ng)
powerboat (n) pˈauəbout (p au1 @ b ou t)
powerless (j) pˈauəlɪs (p au1 @ l i s)
power-dive (v) pˈauə-daɪv (p au1 @ - d ai v)
powerboats (n) pˈauəbouts (p au1 @ b ou t s)
powerfully (a) pˈauəfəliː (p au1 @ f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] power; force; strength, #447 [Add to Longdo]
力量[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, ] power; force; strength, #839 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals, #1,547 [Add to Longdo]
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
动力[dòng lì, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] power; motion; propulsion; force, #2,041 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige, #3,351 [Add to Longdo]
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous, #3,502 [Add to Longdo]
势力[shì li, ㄕˋ ㄌㄧ˙, / ] power; (ability to) influence, #4,155 [Add to Longdo]
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]
无力[wú lì, ㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] powerless; lacking strength, #5,262 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltvorgang {m}power down [Add to Longdo]
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end [Add to Longdo]
An-/Aus-Schalter {m}power button [Add to Longdo]
Antriebskopf {m}power head [Add to Longdo]
Antriebsstrang {m} [techn.]power train [Add to Longdo]
Arbeitsturbine {f}power turbine [Add to Longdo]
Ausgangsleistung {f}power output [Add to Longdo]
Ausschalten {n}power down [Add to Longdo]
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f} [electr.]power rating [Add to Longdo]
Beobachtungsgabe {f}power of observation [Add to Longdo]
Bevollmächtigung {f}power of attorney [Add to Longdo]
Eingangsleistung {f}power input [Add to Longdo]
Einschalten {n}power up [Add to Longdo]
Elektrizitätswerk {n}power station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
どっぴゅ[doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
ウーマンパワー[u-manpawa-] (n) woman power [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 power
   n 1: possession of controlling influence; "the deterrent power
      of nuclear weapons"; "the power of his love saved her";
      "his powerfulness was concealed by a gentle facade" [syn:
      {power}, {powerfulness}] [ant: {impotence}, {impotency},
      {powerlessness}]
   2: (physics) the rate of doing work; measured in watts (=
     joules/second)
   3: possession of the qualities (especially mental qualities)
     required to do something or get something done; "danger
     heightened his powers of discrimination" [syn: {ability},
     {power}] [ant: {inability}]
   4: (of a government or government official) holding an office
     means being in power; "being in office already gives a
     candidate a great advantage"; "during his first year in
     office"; "during his first year in power"; "the power of the
     president" [syn: {office}, {power}]
   5: one possessing or exercising power or influence or authority;
     "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be
     with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}]
   6: a mathematical notation indicating the number of times a
     quantity is multiplied by itself [syn: {exponent}, {power},
     {index}]
   7: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}]
   8: a state powerful enough to influence events throughout the
     world [syn: {world power}, {major power}, {great power},
     {power}, {superpower}]
   9: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron" [syn:
     {baron}, {big businessman}, {business leader}, {king},
     {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive}, {tycoon}]
   v 1: supply the force or power for the functioning of; "The
      gasoline powers the engines"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top