ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potted

P AA1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potted-, *potted*, pott, potte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potted(adj) ที่ปลูกในกระถาง
potted(adj) ใส่ในหม้อ
potted(adj) เมาเหล้า, Syn. drunk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potted(พอท'ทิด) adj. ใส่หม้อ,ใส่กระถาง,ย้ายลงกระถาง,ดองในหม้อหรือโถหรือโหล,เมาเหล้า
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied, blemished

English-Thai: Nontri Dictionary
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pottedThe young plants are potted during the winter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะมดแผงสันหางดำ[chamot phaēng san hāng dam] (n, exp) EN: Large-spotted Civet
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ลายจุด[lāi jut] (adj) EN: spotted  FR: à pois ; tacheté
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
โลมาลายจุด[lōmā lāi jut] (n, exp) EN: Pantropical Spotted Dolphin
งูแม่ตะงาวรังนก[ngū maēta-ngāo rang nok] (n, exp) EN: Many-spotted Cat Snake ; Marble Cat Snake ; Spotted Cat Snake
งูปล้องหวายแดง[ngū plǿng wāi daēng] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายหัวดำ[ngū plǿng wāi hūa dam] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายมลายู[ngū plǿng wāi Malāyū] (n, exp) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake

CMU English Pronouncing Dictionary
POTTED P AA1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potted (v) pˈɒtɪd (p o1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Topfpflanze {f}potted plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
オオメハゼ[oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
キホシスズメダイ[kihoshisuzumedai] (n) yellow-spotted chromis (Chromis flavomaculata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potted
   adj 1: of plants; planted or grown in a pot; "potted geraniums"
       [ant: {unpotted}]
   2: preserved in a pot or can or jar; "potted meat"; "potted
     shrimp"
   3: (British informal) summarized or abridged; "a potted version
     of a novel"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top