ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potent

P OW1 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potent-, *potent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potent(adj) มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless
potentate(n) ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
potential(adj) ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential(n) ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiate(vt) เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ
potentiality(n) ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference(n) ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potent(โพ'เทินทฺ) adj. มีกำลัง,มีอำนาจ,มีพลัง,มีผล,แรง,สามารถ,มีอำนาจ,สามารถสืบพันธ์ได้., See also: potentness n.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
omnipotent(ออมนิพ'พะเทินทฺ) adj. มีอำนาจทุกอย่าง,มีความสามารถทุกอย่าง,มีอำนาจคล้ายพระเจ้า. -Phr. (the Omnipotent พระผู้เป็นเจ้า), Syn. almighty
plenipotentiary(เพลนนิพะเทน'เชียริ) n. คนที่มีอำนาจเต็มที่. adj. มีอำนาจเต็ม,ให้อำนาจเต็มที่,เต็มที่,สมบูรณ์,ครบองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ
omnipotent(adj) มีอำนาจทุกอย่าง,สามารถทุกทาง
plenipotentiary(adj) ครบองค์,มีอำนาจเต็ม
plenipotentiary(n) ทูตผู้มีอำนาจเต็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, restingศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potential due to hydrostatic pressureศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
potential energypotential energy, พลังงานศักย์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential energyพลังงานศักย์, พลังงานที่สะสมในวัตถุหรืออนุภาคซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potentAll children are potential geniuses.
potentA potential third party would not be able to crack the code.
potentAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
potentBig cities have too high a potential for riots.
potentEducation aims to develop potential abilities.
potentEveryone believes in their own potential.
potentEveryone, whether an actual or potential patient.
potentHe is a potential leader.
potentHe is a potential world champion.
potentHis influence is still potent.
potentHuman beings are gifted with infinite potential.
potentI discerned the potential of great things in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ(n) potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai Definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
เข้มเเข็ง(v) strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai Definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: master ; ruler ; potentate  FR: seigneur [m] ; maître [m]
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[kān phatthanā sakkayaphāp manut] (n, exp) EN: human potential development
ความต่างศักย์[khwām tāng sak] (n, exp) EN: potential difference  FR: différence de potentiel [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า[khwām tāng sak faifā] (n, exp) EN: electrical potential differenc
พลังแฝง[phalang faēng] (n, exp) EN: potential ; potentiality ; latent energy  FR: potentiel [m] ; énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์[phalang-ngān sak] (n, exp) EN: potential energy  FR: énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์โน้มถ่วง[phalang-ngān sak nōmthūang] (n, exp) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [f]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[phalang-ngān sak yeūtyun] (n, exp) EN: elastic potential energy   FR: énergie potentielle élastique [f]
พญา[phayā] (n) EN: king ; potentat  FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTENT P OW1 T AH0 N T
POTENTATE P OW1 T AH0 N T EY2 T
POTENTIAL P AH0 T EH1 N SH AH0 L
POTENTATES P OW1 T AH0 N T EY2 T S
POTENTIALS P AH0 T EH1 N SH AH0 L Z
POTENTIALLY P AH0 T EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potent (j) pˈoutnt (p ou1 t n t)
potently (a) pˈoutntliː (p ou1 t n t l ii)
potentate (n) pˈoutntɛɪt (p ou1 t n t ei t)
potential (n) pˈətˈɛnʃl (p @1 t e1 n sh l)
potentates (n) pˈoutntɛɪts (p ou1 t n t ei t s)
potentials (n) pˈətˈɛnʃlz (p @1 t e1 n sh l z)
potentially (a) pˈətˈɛnʃəliː (p @1 t e1 n sh @ l ii)
potentiality (n) pˈətˌɛnʃɪˈælɪtiː (p @1 t e2 n sh i a1 l i t ii)
potentialities (n) pˈətˌɛnʃɪˈælɪtɪz (p @1 t e2 n sh i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy, #43,016 [Add to Longdo]
电位器[diàn wèi qì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] potentiometer, #80,599 [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.), #194,975 [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]
电位计[diàn wèi jì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
potent {adj} | potenter | am potentestenpotent | more potent | most potent [Add to Longdo]
potent {adv}potently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
インポテンス;インポテンツ[inpotensu ; inpotentsu] (n) impotence (ger [Add to Longdo]
スカラーポテンシャル[sukara-potensharu] (n) scalar potential [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ベクトルポテンシャル[bekutorupotensharu] (n) vector potential [Add to Longdo]
ポテンシオメーター[potenshiome-ta-] (n) potentiometer [Add to Longdo]
ポテンシャル[potensharu] (n) potential; (P) [Add to Longdo]
ポテンシャルエネルギー[potensharuenerugi-] (n) (See 位置エネルギー) potential energy [Add to Longdo]
ポテンツ[potentsu] (n) potency (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potent
   adj 1: having great influence [syn: {potent}, {powerful}]
   2: having or wielding force or authority; "providing the ground
     soldier with increasingly potent weapons" [syn: {potent},
     {strong}]
   3: having a strong physiological or chemical effect; "a potent
     toxin"; "potent liquor"; "a potent cup of tea", "a stiff
     drink" [syn: {potent}, {strong}, {stiff}] [ant: {impotent}]
   4: (of a male) capable of copulation [syn: {potent}, {virile}]
     [ant: {impotent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top