ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postscript

P OW1 S K R IH2 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postscript-, *postscript*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postscript(n) คำลงท้าย, Syn. P.S., note, appendix, appendage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PostScript (Computer program language)โพสต์สคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทส่งท้าย(n) postscript, Example: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ป.ล.(n) postscript, Syn. ปัจฉิมลิขิต, Thai Definition: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
คำลงท้าย(n) postscript, Thai Definition: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรัก
ปัจฉิมลิขิต(n) postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai Definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำลงท้าย[kham longthāi] (n, exp) EN: postscript ; complimentary close  FR: conclusion [f]
ปัจฉิมลิขิต[patchimlikhit] (n) EN: postscript ; epilogue

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTSCRIPT P OW1 S K R IH2 P T
POSTSCRIPT P OW1 S T S K R IH2 P T
POSTSCRIPTS P OW1 S T S K R IH2 P T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postscript (n) pˈous-skrɪpt (p ou1 s - s k r i p t)
postscripts (n) pˈous-skrɪpts (p ou1 s - s k r i p t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传赞[zhuàn zàn, ㄓㄨㄢˋ ㄗㄢˋ, / ] postscript to bibliography, #208,416 [Add to Longdo]
附笔[fù bǐ, ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] postscript, #295,778 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレイポストスクリプト[deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS [Add to Longdo]
ポストスクリプト[posutosukuriputo] (n) postscript [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
後記[こうき, kouki] (n,vs) postscript [Add to Longdo]
後書き(P);後書(P)[あとがき, atogaki] (n) afterword; postscript; (P) [Add to Longdo]
後付け[あとづけ, atoduke] (n) appendix; postscript [Add to Longdo]
三伸[さんしん, sanshin] (n) second postscript [Add to Longdo]
識語[しきご, shikigo] (n) preface; editors note; postscript [Add to Longdo]
書き加える[かきくわえる, kakikuwaeru] (v1,vt) to add (e.g. a postscript) [Add to Longdo]
書き添える;書添える[かきそえる, kakisoeru] (v1,vt) to add; to write a postscript [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postscript
   n 1: a note appended to a letter after the signature [syn:
      {postscript}, {PS}]
   2: textual matter that is added onto a publication; usually at
     the end [syn: {addendum}, {supplement}, {postscript}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top