ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

post

P OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -post-, *post*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
postpartum hemorrhage(n) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

English-Thai: Longdo Dictionary
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX
poster boy(n, phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post(prf) ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
post(n) เสา, See also: เสาปัก, Syn. pillar, stake, stud
post(n) เสาประตู (กีฬา), Syn. doorpost
post(vt) แจ้ง, See also: บันทึกลงในบัญชี
post(vt) ประกาศ
post(n) ที่มั่น, See also: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน
post(n) สถานี, See also: สถานที่ทำงาน
post(n) ตำแหน่ง, See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่, Syn. appointment, assighment
post(vt) จัดให้ทำงาน
post(vt) จัดกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
post cardโปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
post officeที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem, after death
post-natal(โพสทฺเน'เทิล) adj. หลังเกิด
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postal cardn. ไปรษณียบัตร,โปสต์การ์ด
postbox(โพสทฺ'บอคซฺ) n. ตู้ไปรษณีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ
POST post card(n) ไปรษณียบัตร,โปสการ์ด
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
POSTAL postal order(n) ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์,ธนาณัติ
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post๑. ไปรษณีย์๒. ตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post๑. ปิดประกาศ๒. ไปรษณีย์๓. ตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post (L.)หลัง, ภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post crown; dowel crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
post diem (L.)ภายหลังวัน (ที่กำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post facto (L.)ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post hoc (L.)ดังต่อไปนี้, หลังจากนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Post - frontal fogหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Post and core techniqueโพสต์ แอนด์ คอร์ เทคนิค [TU Subject Heading]
Post cureการให้ความร้อนและ/หรือการฉายรังสี ซึ่งจะทำหลังจากการวัลคาไนซ์แล้ว เพื่อเพิ่มสมบัติของยางให้ดีขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Post Ministerial Conferencesการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา " เป็นการประชุมที่มีขึ้นหลังการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่าง- ประเทศอาเซียน ปัจจุบันประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจา 10 ประเทศ/กลุ่มประเทศ " [การทูต]
Post Neo-Natal Mortalityภาวะการตายของทารกอายุระหว่างหนึ่งเดือน-หนึ่ง ปีบริบูรณ์, Example: ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุสี่สัปดาห์ หรือหนึ่งเดือนขึ้นไป แต่เสียชีวิตก่อนที่เด็กทารกจะมีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Post-communismแนวคิดหลังลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Post-conviction remediesการแก้ไขความเสียหายหลังการตัดสิน [TU Subject Heading]
Post-Enumeration Surveyการสำรวจหลังการสำมะโน, Example: เป็นการสำรวจหลังการทำสำมะโนเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงและความครบถ้วนของการแจงนับ [สิ่งแวดล้อม]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
post-reproductiveวัยหลังเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่พ้นระยะสืบพันธุ์แล้ว  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
post term infant(n) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์
post-haste(adv) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
postgame(n, vt, slang) ภายหลัง; มักใช้เรียกสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นอีก หลังจากทำไปแล้ว ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
post2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
postA cat was sharpening its claws against a post.
postAccept a high post in the government.
postA cultural heritage is handed down to posterity.
postA friend of mine asked me to send her a postcard.
postA game postponed with rain.
postAll of these picture postcards are mine.
postAn important post was given Tom.
postA notice about the next meeting was posted on the door.
postAre you going to send this by parcel post?
postA secretarial post is open.
postA strike disrupted the postal system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทส่งท้าย(n) postscript, Example: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ป.ล.(n) postscript, Syn. ปัจฉิมลิขิต, Thai Definition: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
ปณ.(n) post office, See also: P.O., PO, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์
พีเอ็ม(n) p.m., See also: post meridiem, Syn. หลังเที่ยงวัน
ตู้จดหมาย(n) postbox, See also: mailbox
ใบปิดประกาศ(n) poster, Syn. โปสเตอร์, Example: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน, Count Unit: แผ่น, ใบ
อนุชน(n) next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
เลื่อนเวลา(v) postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai Definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม
มองเสี้ยว(n) posture assumed by a masked actor, Thai Definition: ท่าโขนท่าหนึ่ง
ผัดวันประกันพรุ่ง(v) postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai Definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ใบปิด[baipit] (n) EN: poster  FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[baipit prakāt] (n, exp) EN: poster  FR: affiche [f]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [f]
ใบธนาณัติ[bai thanānat] (n, exp) FR: mandat postal [m]
บางกอกโพสต์[Bāngkøk Phōt] (tm) EN: Bangkok Post  FR: Bangkok Post [m]
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บุรุษไปรษณีย์[burut praisanī] (n) EN: postman ; mailman (Am.)  FR: facteur [m] ; postier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POST P OW1 S T
POSTS P OW1 S T S
POSTEN P OW1 S T AH0 N
POSTLE P AA1 S T AH0 L
POSTAL P OW1 S T AH0 L
POSTMA P OW1 S T M AH0
POSTEL P AA1 S T AH0 L
POSTED P OW1 S T IH0 D
POST'S P OW1 S T S
POSTER P OW1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
post (v) pˈoust (p ou1 s t)
post- (j) poust- (p ou s t -)
posts (v) pˈousts (p ou1 s t s)
postal (j) pˈoustl (p ou1 s t l)
posted (v) pˈoustɪd (p ou1 s t i d)
poster (n) pˈoustər (p ou1 s t @ r)
postwar (n) poustwˈɔːr (p ou s t w oo1 r)
postage (n) pˈoustɪʤ (p ou1 s t i jh)
postbag (n) pˈoustbæg (p ou1 s t b a g)
postbox (n) pˈoustbɒks (p ou1 s t b o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement, #1,911 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] post (office); mail, #2,793 [Add to Longdo]
职务[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, / ] posture; situation, #4,882 [Add to Longdo]
职位[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position, #5,582 [Add to Longdo]
邮政[yóu zhèng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] postal, #5,830 [Add to Longdo]
姿势[zī shì, ㄗ ㄕˋ, 姿 / 姿] posture; position, #6,533 [Add to Longdo]
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, / ] poster; playbill; notice, #8,258 [Add to Longdo]
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations, #10,482 [Add to Longdo]
产后[chǎn hòu, ㄔㄢˇ ㄏㄡˋ, / ] postnatal, #11,562 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์
Postleitzahl(n) |die, pl. Postleitzahlen| รหัสไปรษณีย์
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme [Add to Longdo]
Kartengruß {m}post card [Add to Longdo]
Pfostenstandspur {f}post shadow; post-pit [Add to Longdo]
Pfostenverkeilung {f}post packing [Add to Longdo]
Pfosten-Riegelkonstruktion {f}post and mullion construction [Add to Longdo]
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Post {f}mailing [Add to Longdo]
Postamt {n}post office [Add to Longdo]
Postanweisung {f}money order [Add to Longdo]
Postanschrift {f}; Postadresse {f}postal address; post address; mailing address [Am.] [Add to Longdo]
Postauftrag {m}postal order [Add to Longdo]
Postausgangsbuch {n}outgoing post book [Add to Longdo]
Postbeamte {m,f}; Postbeamtin {f}post office clerk; postal work; postal clerk [Am.] [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Postcheck {m}postal cheque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
局留[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
逓信[ていしん, teishin] Postwesen_und_Fernmeldewesen_und, Transportwesen [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] POST [Add to Longdo]
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 post
   n 1: the position where someone (as a guard or sentry) stands or
      is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post";
      "a sentry station" [syn: {post}, {station}]
   2: military installation at which a body of troops is stationed;
     "this military post provides an important source of income
     for the town nearby"; "there is an officer's club on the
     post" [syn: {military post}, {post}]
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   4: an upright consisting of a piece of timber or metal fixed
     firmly in an upright position; "he set a row of posts in the
     ground and strung barbwire between them"
   5: United States aviator who in 1933 made the first solo flight
     around the world (1899-1935) [syn: {Post}, {Wiley Post}]
   6: United States female author who wrote a book and a syndicated
     newspaper column on etiquette (1872-1960) [syn: {Post},
     {Emily Post}, {Emily Price Post}]
   7: United States manufacturer of breakfast cereals and Postum
     (1854-1914) [syn: {Post}, {C. W. Post}, {Charles William
     Post}]
   8: any particular collection of letters or packages that is
     delivered; "your mail is on the table"; "is there any post
     for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}]
   9: a pole or stake set up to mark something (as the start or end
     of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the
     corner of the lot was indicated by a stake" [syn: {post},
     {stake}]
   10: the system whereby messages are transmitted via the post
     office; "the mail handles billions of items every day"; "he
     works for the United States mail service"; "in England they
     call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal
     service}, {post}]
   11: the delivery and collection of letters and packages; "it
     came by the first post"; "if you hurry you'll catch the
     post"
   v 1: affix in a public place or for public notice; "post a
      warning"
   2: publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news
     on the bulletin board"
   3: assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him
     in Timbuktu"
   4: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}]
   5: display, as of records in sports games
   6: enter on a public list
   7: transfer (entries) from one account book to another [syn:
     {post}, {carry}]
   8: ride Western style and bob up and down in the saddle in
     rhythm with a horse's trotting gait
   9: mark with a stake; "stake out the path" [syn: {stake},
     {post}]
   10: place so as to be noticed; "post a sign"; "post a warning at
     the dump" [syn: {post}, {put up}]
   11: cause to be directed or transmitted to another place; "send
     me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's
     written" [syn: {mail}, {post}, {send}]
   12: mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
     [syn: {post}, {brand}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fell
 
 1. post, deri, posteki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fur
 
 1. (red, ring) kürk, kürk manto
 2. post
 3. kürkle kaplamak
 4. pas veya kir bağlamak (dil)
 5. (mim.) döşeme tahtalannın al tına parça koymak make the fur fly ABD, k dili kavga çıkarmak rub a per son' fur the wrong way sinirine dokun  (mak.), asabını bozmak furry kurk kaplı, kürke benzer
 6. tuylü
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hide
 
 1. hayvan derisi, post
 2. (k.dili.) insan derisi, cilt
 3. (k.dili.) dayak atmak. (I.) haven't seen hide or hair of him. İzi tozu yok. tan one's hide bir kimseye dayak atmak, köteklemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pelt
 
 1. post, hayvan derisi
 2. deriden yapılmış giysi
 3. insan derisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 woolfell
 
 1. post.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top