ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possess

P AH0 Z EH1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possess-, *possess*, posses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possess(vt) เป็นเจ้าของ, See also: ครอบครอง, ถือครอง, Syn. hold, occupy, own
possess(vt) มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
possessed(adj) ถูกครอบงำทางจิตใจ, See also: โดนผีสิง, Syn. compulsive, single-minded, obsessed
possessed(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ, See also: ซึ่งครอบครอง, Syn. owned, kept
possessor(n) ผู้เป็นเจ้าของ, See also: เจ้าของ, Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possess of(phrv) มีความสามารถ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, rights, proprietary
possession(n) สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possession(n) การครอบงำ, See also: การควบคุม
possession(n) การครองบอล (กีฬา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have, own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed, poised

English-Thai: Nontri Dictionary
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, chose inทรัพย์ในครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, derivativeการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessAll his possessions are contained in that box.
possessAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
possessBe possessed of both wit and humor.
possessDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
possessHappiness does not consist of how much you possess.
possessHe always possesses good health.
possessHe is in possession of this land.
possessHe is possessed by an unusual idea.
possessHe is possessed of a strong fighting instinct.
possessHe is possessed of a wide landed property.
possessHe is possessed of intelligence.
possessHe is possessed with the ambition to rule over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือครอง(v) own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai Definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์(n) property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai Definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
มีกรรมสิทธิ์(v) have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai Definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
อ้างสิทธิ์(v) claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai Definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
เข้าสิง(v) possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
พัสถาน(n) property, See also: possession, belongings, Syn. สมบัติพัสถาน, Example: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
เป็นเจ้าของ(v) possess, See also: own, have, occupy, Example: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล
อาวาส(n) possessor, See also: owner, Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิ์ขาด(n) ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
สิทธิครอบครอง(n) possessory right, Example: ฉันมีสิทธิครอบครองที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายมรดก, Thai Definition: สิทธิของบุคคลที่จะยึดทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดเพื่อตน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[hūang] (v) EN: be grudge ; be possessive  FR: être possessif ; être jaloux
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
การครอบครอง[kān khrøpkhrøng] (n) EN: possession  FR: possession [f]
การมี[kān mī] (n) EN: possess ; having  FR: possession [f]
การมีอาวุธปืน[kān mī āwut peūn] (n, exp) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การยึดคืน[kān yeut kheūn] (n, exp) EN: repossession
ขี้หึง[khīheung] (adj) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious  FR: jaloux
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ครอง[khrøng] (v) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand  FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESS P AH0 Z EH1 S
POSSESSOR P AH0 Z EH1 S ER0
POSSESSES P AH0 Z EH1 S IH0 Z
POSSESSES P AH0 Z EH1 S AH0 Z
POSSESSED P AH0 Z EH1 S T
POSSESSING P AH0 Z EH1 S IH0 NG
POSSESSIVE P AH0 Z EH1 S IH0 V
POSSESSION P AH0 Z EH1 SH AH0 N
POSSESSIONS P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z
POSSESSIVENESS P AH0 Z EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possess (v) pˈəzˈɛs (p @1 z e1 s)
possessed (v) pˈəzˈɛst (p @1 z e1 s t)
possesses (v) pˈəzˈɛsɪz (p @1 z e1 s i z)
possessor (n) pˈəzˈɛsər (p @1 z e1 s @ r)
possessing (v) pˈəzˈɛsɪŋ (p @1 z e1 s i ng)
possession (n) pˈəzˈɛʃən (p @1 z e1 sh @ n)
possessive (j) pˈəzˈɛsɪv (p @1 z e1 s i v)
possessors (n) pˈəzˈɛsəz (p @1 z e1 s @ z)
possessions (n) pˈəzˈɛʃənz (p @1 z e1 sh @ n z)
possessively (a) pˈəzˈɛsɪvliː (p @1 z e1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possess
   v 1: have as an attribute, knowledge, or skill; "he possesses
      great knowledge about the Middle East"
   2: have ownership or possession of; "He owns three houses in
     Florida"; "How many cars does she have?" [syn: {own}, {have},
     {possess}]
   3: enter into and control, as of emotions or ideas; "What
     possessed you to buy this house?"; "A terrible rage possessed
     her"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top