ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

position

P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -position-, *position*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
position(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, Syn. location, spot, post, place
position(n) มุมมอง, See also: สถานะ, Syn. attitude, belief, view
position(n) การจัดวาง, See also: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง, Syn. pose
position(n) การวางตัว, See also: ท่าทาง, Syn. pose
position(n) ระดับทางสังคม, See also: สถานภาพ, สภาพ, Syn. status, condition
position(vt) จัดวาง, See also: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว, Syn. locate, put, place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง., Syn. location
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
juxtaposition(จัคซทะโพซิซ'เชิน) n. การวางชิดกัน,การวางเคียงกัน
malposition(แมลพะซิช' เชิน) n. ตำแหน่งที่ผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
composition(n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
interposition(n) การสอดแทรก,การก้าวก่าย,การขวาง,การกั้น
juxtaposition(n) การวางติดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
position๑. ท่า, ท่าทาง๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ lie และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positionฐานะ, ตำแหน่ง, ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positionตำแหน่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
position classification (P.C.)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position in industryตำแหน่งของบุคคลในอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
position of strengthสถานะที่เป็นต่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position paperเอกสารแสดงจุดยืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position sense; sense, postureการรับรู้ท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
position vectorเวกเตอร์ตำแหน่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
position, sensitiveตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Positioning (Advertising)การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา) [TU Subject Heading]
Positionsตำแหน่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
position(n, vt) ตำแหน่ง, สถานที่, ฐานะ, สภาพ
position(vi, vt) [Lingusitics] เข้าร่วมบทสนทนา เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา sym. take stage (pragmatics)
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
positionA big title does not necessarily mean a high position.
positionAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
positionAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
positionAll the players were in position.
positionA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
positionAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
positionAre you content with your position in the company?
positionAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
positionBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
positionCompetition for the position is very intense.
positionConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
positionDeclare your position in a debate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตรา(n) rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
ตำแหน่งหน้าที่(n) post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai Definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ที่ตั้ง(n) location, See also: position, situation, site, Syn. ทำเล, Example: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่, Count Unit: ที่, Thai Definition: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
ระวาง(n) position, See also: place, post, Syn. ที่, ตำแหน่ง, ทำเนียบ
ฐาน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)
นักสราช(n) position of banner bearer, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: ตำแหน่งคนถือธงท้ายเรือพระที่นั่งพาย
แม่ท่า(n) position of Thai dance, See also: dancer's basic posture, Syn. แม่บท
โสด(n) position, See also: division, part, Syn. ส่วน, แผนก, Example: นอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้ว เขายังเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกโสดหนึ่งด้วย, Thai Definition: กระทงความส่วนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[andap sām] (n, exp) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[andap søng] (n, exp) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[andap thī sām] (n, exp) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 2[andap thī søng] (n, exp) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSITION P AH0 Z IH1 SH AH0 N
POSITIONS P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
POSITIONED P AH0 Z IH1 SH AH0 N D
POSITIONING P AH0 Z IH1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
position (v) pˈəzˈɪʃən (p @1 z i1 sh @ n)
positions (v) pˈəzˈɪʃənz (p @1 z i1 sh @ n z)
positioned (v) pˈəzˈɪʃənd (p @1 z i1 sh @ n d)
positioning (v) pˈəzˈɪʃənɪŋ (p @1 z i1 sh @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
位置[wèi zhi, ㄨㄟˋ ㄓ˙, ] position; place; seat, #1,056 [Add to Longdo]
地位[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, ] position; status; place, #1,386 [Add to Longdo]
定位[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] position; location; localization, #2,324 [Add to Longdo]
部位[bù wèi, ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, ] position; place, #3,232 [Add to Longdo]
立场[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint, #4,530 [Add to Longdo]
阵地[zhèn dì, ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] position; front, #6,743 [Add to Longdo]
名次[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, ] position in a ranking of names, #12,453 [Add to Longdo]
爵位[jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, ] position in the nobility, #37,573 [Add to Longdo]
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] position; authority; responsibility, #40,369 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmepunkt {m}position point [Add to Longdo]
Lagemessung {f}position measurement [Add to Longdo]
Lageplan {m}position plan [Add to Longdo]
Ortsvektor {m}position vector [Add to Longdo]
Position {f}; Lage {f}; Standpunkt {m}; Stellung {f} | Positionen {pl}position | positions [Add to Longdo]
Position ermitteln durch Koppelnto ascertain position by dead reckoning [Add to Longdo]
Position {f}; Lage {f}; Kurs {m}bearing [Add to Longdo]
Positioniereinrichtung {f}positioning facility [Add to Longdo]
Positioniersteuerung {f}positioning control [Add to Longdo]
Positionierung {f}; Anordnung {f}positioning [Add to Longdo]
Positionierzeit {f}arm movement [Add to Longdo]
Positionsbestimmung {f}positioning; position determination [Add to Longdo]
Positionsbestimmung über Drehwinkelangular positioning [Add to Longdo]
Positionslicht {n} | Positionslichter {pl}navigation light | navigation lights [Add to Longdo]
Positionsmarke {f}cursor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
けた位置;桁位置[けたいち, ketaichi] (n) {comp} digit position [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
ドライブ位置[ドライブいち, doraibu ichi] drive position [Add to Longdo]
ビット位置[びっといち, bittoichi] bit position [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ホームポジション[ほーむぽじしょん, ho-mupojishon] home position [Add to Longdo]
ホーム位置[ホームいち, ho-mu ichi] home position [Add to Longdo]
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 position
   n 1: the particular portion of space occupied by something; "he
      put the lamp back in its place" [syn: {position}, {place}]
   2: a point occupied by troops for tactical reasons [syn:
     {military position}, {position}]
   3: a way of regarding situations or topics etc.; "consider what
     follows from the positivist view" [syn: {position}, {view},
     {perspective}]
   4: the arrangement of the body and its limbs; "he assumed an
     attitude of surrender" [syn: {position}, {posture},
     {attitude}]
   5: the relative position or standing of things or especially
     persons in a society; "he had the status of a minor"; "the
     novel attained the status of a classic"; "atheists do not
     enjoy a favorable position in American life" [syn: {status},
     {position}]
   6: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   7: the spatial property of a place where or way in which
     something is situated; "the position of the hands on the
     clock"; "he specified the spatial relations of every piece of
     furniture on the stage" [syn: {position}, {spatial relation}]
   8: the appropriate or customary location; "the cars were in
     position"
   9: (in team sports) the role assigned to an individual player;
     "what position does he play?"
   10: the act of putting something in a certain place [syn:
     {placement}, {location}, {locating}, {position},
     {positioning}, {emplacement}]
   11: a condition or position in which you find yourself; "the
     unpleasant situation (or position) of having to choose
     between two evils"; "found herself in a very fortunate
     situation" [syn: {situation}, {position}]
   12: a rationalized mental attitude [syn: {position}, {stance},
     {posture}]
   13: an opinion that is held in opposition to another in an
     argument or dispute; "there are two sides to every question"
     [syn: {side}, {position}]
   14: an item on a list or in a sequence; "in the second place";
     "moved from third to fifth position" [syn: {place},
     {position}]
   15: the post or function properly or customarily occupied or
     served by another; "can you go in my stead?"; "took his
     place"; "in lieu of" [syn: {stead}, {position}, {place},
     {lieu}]
   16: the act of positing; an assumption taken as a postulate or
     axiom
   v 1: cause to be in an appropriate place, state, or relation
   2: put into a certain place or abstract location; "Put your
     things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent
     of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
     [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top