ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porte

P AO1 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porte-, *porte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porter(n) พนักงานยกกระเป๋า, Syn. carrier, bellboy, transporter
porter(n) พนักงานบนรถไฟ
porter(n) พนักงานทำความสะอาด
porter(n) คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
portend(vt) เป็นลาง, See also: มีความหมาย, บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. predict, forecast
portent(n) ลาง, See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์, Syn. clue, omen, token
portentous(adj) สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant
porterhouse(n) เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portend(พอร์เทนดฺ') vt. เป็นลาง,มีความหมาย,บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foretell, forecast
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
porterhousen. โรงแรมเล็ก ๆ ,ร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
colporteur(คอล'พอเทอ) n. คนเร่ขายหนังสือ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
rapporteur(แรพพอเทอ') n. ผู้ถูกกำหนดให้เขียนรายงานต่อที่ประชุมใหญ่
reportedly(รีพอร์ท'ทิดลี) adv. ตามที่รายงาน,ตามข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
importer(n) ผู้นำเข้า
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ported vacuumช่องสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ported-vacuum switch (PVS)สวิตช์ช่องสุญญากาศ (พีวีเอส) [มีความหมายเหมือนกับ coolant-override valve; vacuum-control valve] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
porteDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
porteI had the porter carry my suitcase.
porteI had the porter take my suitcases to my room.
porteKumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.
porteLet a porter carry your baggage.
portePlease have the porter take the baggage to our room.
portePorters often have to walk across the lines.
porteShe had her heavy suitcase carried by the porter.
porteThe deep red of the setting sun portended fine weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขนกระเป๋า(n) porter
พนักงานยกกระเป๋า(n) porter, See also: baggage man
พนักงานยกสินค้า(n) porter, Syn. พนักงานยกของ
อาเพศ(n) portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี
ทวารบาล(n) porter, See also: watch-man, door-keeper, Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี, Example: ที่บานประตูมีภาพทวารบาล ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ผู้เฝ้าอยู่ที่ประตู, Notes: (บาลี)
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหนก็ได้[an nai kødāi] (x) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[ao mā] (v) EN: bring  FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไป[ao pai] (v, exp) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อะไรก็ได้[arai kødai] (adv) EN: anything ; all the same  FR: n'importe quoi ; peu importe
... อะไรไหม[... arai mai] (x) EN: ... anything ?  FR: ... n'importe quoi ?
อาสา[āsā] (v) EN: volunteer  FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[āsāsamak] (v) EN: volunteer  FR: se porter volontaire
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTE P AO1 R T
PORTEC P AO1 R T EH2 K
PORTER P AO1 R T ER0
PORTED P AO1 R T IH0 D
PORTEE P AO1 R T IY1
PORTENT P AO1 R T EH0 N T
PORTEND P AO0 R T EH1 N D
PORTERA P AO0 R T EH1 R AH0
PORTELL P AO0 R T EY1 L
PORTELA P AO0 R T EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ported (v) pˈɔːtɪd (p oo1 t i d)
porter (n) pˈɔːtər (p oo1 t @ r)
portend (v) pˈɔːtˈɛnd (p oo1 t e1 n d)
portent (n) pˈɔːtɛnt (p oo1 t e n t)
porters (n) pˈɔːtəz (p oo1 t @ z)
portends (v) pˈɔːtˈɛndz (p oo1 t e1 n d z)
portents (n) pˈɔːtɛnts (p oo1 t e n t s)
portended (v) pˈɔːtˈɛndɪd (p oo1 t e1 n d i d)
porterage (n) pˈɔːtərɪʤ (p oo1 t @ r i jh)
portending (v) pˈɔːtˈɛndɪŋ (p oo1 t e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, / ] porter, #2,870 [Add to Longdo]
运货员[yùn huò yuán, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] porter, #648,906 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portefeuille {n}portfolio [Add to Longdo]
Portemonnaie {n}; Geldbörse {f}portemonnaie [Add to Longdo]
Portenkolaubsänger {m} [ornith.]Japanese Pale-legged Willow Warbler [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: porte-monnaie
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: porte-feuille
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アガリクス[agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
キャップ[kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
トランスポーター[toransupo-ta-] (n) transporter [Add to Longdo]
ニーサポーター[ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応版[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
ポーテジェ[ぽーてじえ, po-tejie] Portege [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
財布[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Porte
      n 1: the Ottoman court in Constantinople [syn: {Porte}, {Sublime
           Porte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top