ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poorly

P UW1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poorly-, *poorly*, poor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poorly(adv) อย่างเลว, See also: อย่างไม่ดีพอ, Syn. defectively, unsuccessfully
poorly(adj) สุขภาพแย่, See also: ไม่ค่อยสบาย, Syn. ailing, unwell

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poorlyDon't despise a man because he is poorly dressed.
poorlyDon't despise a man just because he is poorly dressed.
poorlyHe is not better off because he is poorly paid.
poorlyHe left his poorly paid job for greener pastures elsewhere.
poorlyThanks to a cold summer, beer has sold poorly.
poorlyYou must not despise a man because he is poorly dressed.
poorlyYou should not despise a man because he is poorly paid.

CMU English Pronouncing Dictionary
POORLY P UW1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poorly (j) pˈuəʳliː (p u@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
見劣りがする[みおとりがする, miotorigasuru] (exp,vs-i) to compare unfavorably (unfavourably, poorly) with; to be not so good as [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [Add to Longdo]
通りが悪い[とおりがわるい, toorigawarui] (exp) pass poorly; run poorly [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
目の悪い[めのわるい, menowarui] (adj-i) (See 目が悪い) having poor vision; poorly sighted [Add to Longdo]
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poorly
   adv 1: (`ill' is often used as a combining form) in a poor or
       improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill
       prepared"; "it ill befits a man to betray old friends";
       "the car runs badly"; "he performed badly on the exam";
       "the team played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill-
       conceived plan" [syn: {ill}, {badly}, {poorly}] [ant:
       {good}, {well}]
   adj 1: somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing
       grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look
       a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is
       unwell and can't come to work" [syn: {ailing},
       {indisposed}, {peaked(p)}, {poorly(p)}, {sickly},
       {unwell}, {under the weather}, {seedy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top