ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poor

P UW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poor-, *poor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poor(adj) ยากจน, See also: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น, Syn. needy, penniless, scanty, deprived, Ant. wealthy, well-to-do
poor(adj) คุณภาพเลว, See also: ไม่ดี, Syn. pitiful, contemptible, shabby, Ant. excellent
poor(adj) ต่ำต้อย, See also: น่าสังเวช, น่าสงสาร, Syn. disgusting
poor(n) คนจน, Syn. needy, beggars
poorly(adv) อย่างเลว, See also: อย่างไม่ดีพอ, Syn. defectively, unsuccessfully
poorly(adj) สุขภาพแย่, See also: ไม่ค่อยสบาย, Syn. ailing, unwell
poorness(n) ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
poor laws(n) กฎหมายสงเคราะห์คนจน
poorhouse(n) สถานสงเคราะห์คนจน, Syn. asylum, almshouse, harbor
poor white(n) คนผิวขาวที่ยากจน (โดยเฉพาะในภาคใต้ของอเมริกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy, indigent, penniless
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)

English-Thai: Nontri Dictionary
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
Poor childrenเด็กยากจน [TU Subject Heading]
Poor womenสตรียากจน [TU Subject Heading]
Poor youthเยาวชนยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poorA dry spell accounts for the poor crop.
poorAll of them are not poor.
poorAlthough she is poor, she is satisfied.
poorApart from you, we are all poor.
poorA poor rice harvest will get us into real trouble.
poorA poor school record will count against you when you look for a job.
poorA poor singer, he doesn't like to sing in public.
poorAs far housing goes, it is very poor in Japan.
poorAs it had been written in haste, the report was poor.
poorAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
poorBecause all his friends were poor, too.
poorBecause of the poor harvest, wheat prices have gone up in the last six months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ๊กก๊อก(adj) poor, See also: bad, inferior, Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี, Example: ตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็ทำตัวเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกมาตลอด
โหล(adj) inferior, See also: poor, shoddy, Example: ชายหนุ่มในชุดนักโทษแบบเสื้อคอกลม กางเกงโหลขาสั้น มือเท้ายังตีตรวน นั่งเหม่อมองอย่างคนไร้สติ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถือกันว่ามีคุณภาพต่ำ
คนจน(n) poor, See also: poor people, poor person, Syn. คนยากจน, Ant. คนรวย, Example: คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
ยากไร้(adj) poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้ทำให้รายได้กระจายตกไปถึงชนชั้นคนยากไร้เลย
ยากจน(adj) poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: คนไทยในชนบทในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
อัตคัด(adj) poor, See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: เขามีความเชื่อว่า ชีวิตในเมืองหลวงเป็นชีวิตที่สุขสบายกว่าในครอบครัว ที่แร้นแค้นอัตคัดในชนบท
เส็งเคร็ง(adj) bad, See also: poor, crappy, Syn. เลว, ไม่ดี, แย่, Ant. ดี, Example: ยายอยู่บ้านเส็งเคร็งนั่นมาร่วมสิบปี
เบี้ยน้อยหอยน้อย(adj) poor, Example: เขาเป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่าไปบังคับเขาให้ร่วมหุ้นด้วยเลย, Thai Definition: ที่มีเงินน้อย, ที่มีไม่มาก, Notes: (สำนวน)
กระจอกงอกง่อย(adj) poor, See also: beggarly, humble, shabby, inferior, Syn. ยากจน, Example: ฐานะกระจอกงอกง่อยอย่างเรามีแต่คนเขารังเกียจ, Thai Definition: ยากจนเข็ญใจ
ด้อย(v) inferior, See also: poorer, lower, low-grade, Syn. ต่ำ, ลดลง, แย่, ต่ำกว่า, ต่ำต้อย, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
เบื่ออาหาร[beūa āhān] (v, exp) EN: have a poor appetite  FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
บริการไม่ดี[børikān mai dī] (n, exp) EN: bad service ; poor service  FR: service de mauvaise qualité [m]
ได้หน้าลืมหลัง[dāi nā leūm lang] (v, exp) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory
เด็กยากจน[dek yākjon] (n, exp) EN: poor children; impoverished children ; needy children  FR: enfants pauvres [mpl]
ด้อย[dǿi = døi] (adj) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade  FR: inférieur ; sous-développé
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up  FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre

CMU English Pronouncing Dictionary
POOR P UW1 R
POORE P UW1 R
POORS P UW1 R Z
POORS P AO1 R Z
POOR'S P UW1 R Z
POORER P UW1 R ER0
POORLY P UW1 R L IY0
POOREST P UW1 R IH0 S T
POORMAN P UW1 R M AH0 N
POORBAUGH P UW1 R B AO0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poor (j) pˈuəʳr (p u@1 r)
poorer (j) pˈuəʳrər (p u@1 r @ r)
poorly (j) pˈuəʳliː (p u@1 l ii)
poorest (j) pˈuəʳrɪst (p u@1 r i s t)
poor-box (n) pˈuəʳ-bɒks (p u@1 - b o k s)
poorness (n) pˈuəʳnəs (p u@1 n @ s)
poor-rate (n) pˈuəʳ-rɛɪt (p u@1 - r ei t)
poorhouse (n) pˈuəʳhaus (p u@1 h au s)
poor-boxes (n) pˈuəʳ-bɒksɪz (p u@1 - b o k s i z)
poor-rates (n) pˈuəʳ-rɛɪts (p u@1 - r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] poor; inadequate; deficient; garrulous, #7,949 [Add to Longdo]
穷人[qióng rén, ㄑㄩㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] poor people; the poor, #8,170 [Add to Longdo]
贫穷[pín qióng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] poor; impoverished, #10,043 [Add to Longdo]
贫富[pín fù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] poor and rich, #14,271 [Add to Longdo]
贫农[pín nóng, ㄆㄧㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] poor peasant, #16,543 [Add to Longdo]
党参[dǎng shēn, ㄉㄤˇ ㄕㄣ, / ] poor man's ginseng (Codonopsis pilosula); codonopsis root used in traditional Chinese medicine, #26,192 [Add to Longdo]
贫僧[pín sēng, ㄆㄧㄣˊ ㄙㄥ, / ] poor monk (humble term used by monk of himself), #32,928 [Add to Longdo]
贫民[pín mín, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] poor people, #38,551 [Add to Longdo]
贫贱[pín jiàn, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] poor and lowly, #46,046 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] poor; rustic, #48,066 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklatsch {m}poor imitation [Add to Longdo]
Arme {m}; Armer | Arme {f} | Armen {pl}poor man | poor woman | the poor [Add to Longdo]
arm; armselig; dürftig {adj} | ärmer; armseliger; dürftiger | am ärmsten; am armseligsten; am dürftigstenpoor | poorer | poorest [Add to Longdo]
arm wie eine Kirchenmaus [übtr.]poor as a church mouse [Add to Longdo]
vitaminarm {adj}poor in vitamins [Add to Longdo]
wortarmpoor in words [Add to Longdo]
Armer Kerl!Poor old chap! [Add to Longdo]
Poortmankolibri {m} [ornith.]Short-tailed Emerald [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poor
   adj 1: deserving or inciting pity; "a hapless victim";
       "miserable victims of war"; "the shabby room struck her
       as extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous
       appeals for help"; "pitiable homeless children"; "a
       pitiful fate"; "Oh, you poor thing"; "his poor distorted
       limbs"; "a wretched life" [syn: {hapless}, {miserable},
       {misfortunate}, {pathetic}, {piteous}, {pitiable},
       {pitiful}, {poor}, {wretched}]
   2: having little money or few possessions; "deplored the gap
     between rich and poor countries"; "the proverbial poor artist
     living in a garret" [ant: {rich}]
   3: characterized by or indicating poverty; "the country had a
     poor economy"; "they lived in the poor section of town" [ant:
     {rich}]
   4: lacking in specific resources, qualities or substances; "a
     poor land"; "the area was poor in timber and coal"; "food
     poor in nutritive value" [ant: {rich}]
   5: not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a
     poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is
     in short supply"; "short on experience" [syn: {inadequate},
     {poor}, {short}]
   6: unsatisfactory; "a poor light for reading"; "poor morale";
     "expectations were poor"
   n 1: people without possessions or wealth (considered as a
      group); "the urban poor need assistance" [syn: {poor
      people}, {poor}] [ant: {rich}, {rich people}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top