ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poop

P UW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poop-, *poop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poop(n) ท้ายเรือ, Syn. stern
poop(vt) ทำให้เหนื่อยล้า, See also: ทำให้หมดแรง
poop(n) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
poop(n) อุจจาระ, See also: อึ
poop(sl) รายละเอียด, See also: ข้อมูล
poop out(phrv) เหน็ดเหนื่อย, See also: พัง, Syn. tire out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nincompoop(นิน'คัมพูพ) n. คนโง่
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
poop(n) ท้ายเรือ,ดาดฟ้าท้ายเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนเพลีย[ønphlīa] (x) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out  FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
ถ่ายอุจจาระ[thāi-utjāra] (v) EN: defecate ; move one's bowels ; poop ; do a poo ; evacuate  FR: déféquer

CMU English Pronouncing Dictionary
POOP P UW1 P
POOPS P UW1 P S
POOPED P UW1 P T
POOPER P UW1 P ER0
POOPERS P UW1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poop (n) pˈuːp (p uu1 p)
poops (n) pˈuːps (p uu1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhú, ㄓㄨˊ, ] poopdeck; stern of boat, #50,456 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
表六玉;兵六玉[ひょうろくだま, hyourokudama] (n) nincompoop; simpleton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poop
   n 1: obscene terms for feces [syn: {crap}, {dirt}, {shit},
      {shite}, {poop}, {turd}]
   2: a stupid foolish person [syn: {nincompoop}, {poop}, {ninny}]
   3: slang terms for inside information; "is that the straight
     dope?" [syn: {dope}, {poop}, {the skinny}, {low-down}]
   4: the rear part of a ship [syn: {stern}, {after part},
     {quarter}, {poop}, {tail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top