ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pompous

P AA1 M P AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompous-, *pompous*, pompou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompous(adj) ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous(adj) โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompously(adv) อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously(adv) อย่างหรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompousDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง(adj) pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai Definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือยศ[theūyot] (v) EN: pull one's rank on s.o. ; be pompous
วางท่า[wāngthā] (v) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose  FR: frimer ; prendre de grands airs

CMU English Pronouncing Dictionary
POMPOUS P AA1 M P AH0 S
POMPOUSNESS P AA1 M P AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pompous (j) pˈɒmpəs (p o1 m p @ s)
pompously (a) pˈɒmpəsliː (p o1 m p @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous [Add to Longdo]
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pompous
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: characterized by pomp and ceremony and stately display [syn:
     {pompous}, {ceremonious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top