ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pomp

P AA1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pomp-, *pomp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pomp(n) พิธีเอิกเกริก, Syn. ceremony
pomp(n) การแสดงโอ้อวด, Syn. manificence, pageantry
Pompeii(n) เมืองในอิตาลีที่เคยถูกทำลายภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด
pompous(adj) ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous(adj) โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompadour(n) แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut
pomposity(n) การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
pompously(adv) อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously(adv) อย่างหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pompeii(พอมเพ'อี) n. ชื่อเมืองโบราณในอิตาลีเป็นเมืองที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดทับในปี ค.ศ.79, See also: Pompeian, Pompeiian adj., n.
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pride, pomp and circumstance.ยะโส, ขี้โอ่ และ มีฐานะ. Cinema Paradiso (1988)
I want you to see me in all my pomp and glory.เราอยากให้คุณเห็นช่วงเวลา ที่ยิ่งใหญ่ของเรา Seven Years in Tibet (1997)
ELYSE: Remember, we play this at the end of the ceremony after Pomp and Circumstance.เอาละจำไว้ว่าเราต้องเล่นให้ดีที่สุด American Pie Presents: Band Camp (2005)
ELYSE: Okay, everybody, Pomp and Circumstance. Five-minute warning.โอเคทุกๆคน พิธีจะเริ่มอีก 5นาที ไปได้แล้ว American Pie Presents: Band Camp (2005)
Who needs pomp and circumstance when you have paparazzi? Ever since Gossip Girl broke my arrest, it's everywhere.ใครจะต้องการพิธีใหญ่โต และ โชคชะตากัน ในเมื่อเธอมี ปาปารัสซี่แล้ว ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
You're right, but the pomp and the circumstance aren't necessary.ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องพีธีรีตองอะไรหรอก You're No Good (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง(adj) pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai Definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดับเพลิง[khon dapphloēng] (n) EN: fireman  FR: pompier [m]
เครื่องสูบลม[khreūang sūp lom] (n, exp) EN: pump  FR: pompe à vélo [f] ; pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[khreūang sūp nām] (n, exp) EN: water pump ; pump  FR: pompe à eau [f]
กองดับเพลิง[kong dapphloēng] (n, exp) FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
นกเปล้าหน้าเหลือง[nok plao nā leūang] (n, exp) EN: Pompadour Green Pigeon  FR: Colombar pompadour [m]
ปั๊ม[pam] (n) EN: pump ; filling station ; water pump  FR: pompe [f]
ปั๊ม[pam] (v) EN: pump  FR: pomper

CMU English Pronouncing Dictionary
POMP P AA1 M P
POMPA P AA1 M P AH0
POMPON P AA1 M P AA2 N
POMPEY P AA1 M P IY0
POMPER P AA1 M P ER0
POMPEO P OW1 M P IY0 OW0
POMPOM P AA1 M P AA0 M
POMPANO P AA1 M P AH0 N OW2
POMPOMS P AA1 M P AA0 M Z
POMPLUN P AA1 M P L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pomp (n) pˈɒmp (p o1 m p)
pompon (n) pˈɒmpɒn (p o1 m p o n)
pompons (n) pˈɒmpɒnz (p o1 m p o n z)
pompous (j) pˈɒmpəs (p o1 m p @ s)
pomposity (n) pˈɒmpˈɒsɪtiː (p o1 m p o1 s i t ii)
pompously (a) pˈɒmpəsliː (p o1 m p @ s l ii)
pomposities (n) pˈɒmpˈɒsɪtɪz (p o1 m p o1 s i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] Pomponia maculatiocollis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pomp {m}; Prunk {m}pomp [Add to Longdo]
Pomp {m}pageant [Add to Longdo]
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pomphaftigkeit {f}pompousness [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]
Pompeji {n}Pompeii [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
ポンポンダリア[ponpondaria] (n) pompon dahlia [Add to Longdo]
リーゼント[ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P) [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pomp
   n 1: cheap or pretentious or vain display [syn: {gaudery},
      {pomp}]
   2: ceremonial elegance and splendor; "entered with much eclat in
     a coach drawn by eight white horses" [syn: {pomp}, {eclat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top