ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politic

P AA1 L AH0 T IH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politic-, *politic*
English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politic(adj) ซึ่งมีไหวพริบ, See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม, Syn. crafty, diplomatic, shrewd
politic(vi) ทำการรณรงค์ทางการเมือง, Syn. suave
politico(n) นักการเมือง, Syn. politician
politics(n) วิชาการเมือง, See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ, Syn. foreign affairs, diplomacy
politics(n) การเมือง, See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง, Syn. campaigning, seeking nomination, electioneering
politics(n) เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง, See also: ้อุบายทางการเมือง
political(adj) เกี่ยวกับพรรคการเมือง
political(adj) เกี่ยวกับรัฐบาล, See also: เกี่ยวกับรัฐ
political(adj) เกี่ยวกับพลเมือง
political(adj) เกี่ยวกับการปกครอง, See also: เกี่ยวกับการเมือง, Syn. legislative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
political(พะลิท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการเมือง
political sciencen. รัฐศาสตร์., See also: political scientist n.
politician(พอลลิทิช'เชิน) n. นักการเมือง
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
body politicn. ประชากรของรัฐ
geopoliticsn. ภูมิศาสตร์การเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
political(adj) เกี่ยวกับการเมือง,ในทางการเมือง,เป็นการเมือง
politician(n) นักการเมือง
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง
impolitic(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicalเกี่ยวกับการเมือง, ทางการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political animalสัตว์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political appointeeผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political appointmentการแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political asylumที่ลี้ภัยการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political asylumที่ลี้ภัยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political bargainการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political behaviourพฤติกรรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political blackmailการกรรโชกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political boundaryแนวแบ่งเขตทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political activityกิจกรรมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political alienationความผิดแปลกสภาวะทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political and social viewsทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม [TU Subject Heading]
Political anthropologyมานุษยวิทยาการเมือง [TU Subject Heading]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Political aspectsแง่การเมือง [TU Subject Heading]
Political ballads and songsเพลงและบัลลัดทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political campaignsการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Political candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Political Office Holder(jargon) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
politicA declaration of political views.
politicAll his political enemies showed themselves at his funeral.
politicAll political dissidents were purged under the former regime.
politicAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
politicAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
politicAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
politicAny political party is conservative in itself.
politicAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
politicA politician has to be able to stick with any lies in this country.
politicA politician like that gets my goat.
politicA politician must always be able to account for money he receives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์การเมือง(n) political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง(n) political ideology, Thai Definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง(n) political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง(n) political liberty, Thai Definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์(n) political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วงการเมือง(n) political quarters, Syn. แวดวงการเมือง, Example: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หน้าการเมือง(n) political section
ข้าราชการการเมือง(n) political official, Syn. นักการเมือง, Example: ทุกคนต่างเห็นว่าควรลงโทษข้าราชการการเมืองให้เทียบเคียงข้าราชการประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
สถาบันการเมือง(n) political institution, Example: พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นสถาบันการเมือง ที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศ ตลอดระยะเวลา 72 ปีที่ผ่านมา, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการปกครองบ้านเมือง
กลไกทางการเมือง(n) political machinery, Syn. กลยุทธ์ทางการเมือง, Example: แผนการนี้คือกลไกทางการเมืองของสภารสช.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจทางการเมือง[amnāt thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political power  FR: pouvoir politique [m]
ชิงอำนาจการเมือง[ching amnāt kānmeūang] (v, exp) EN: wrest political power ; seize political power  FR: s'emparer du pouvoir politique
หัวการเมือง[hūakānmeūang] (adj) EN: politically conscious ; political-minded
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[kānmeūang mai] (n, exp) EN: new politics  FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[kānmeūang Thai] (n, exp) EN: Thai politics  FR: politique thaïlandaise [f]
การพัฒนาทางการเมือง[kān phatthanā thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political development
ไข้การเมือง[khai kān meūang] (n, exp) EN: diplomatic illness ; political illness  FR: maladie diplomatique [f]
ความคิดทางการเมือง[khwāmkhit thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political thought  FR: pensée politique [f]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[khwāmkhit thāng kānmeūang Thai samaimai] (n, exp) EN: Thai modern political thought

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITIC P AA1 L AH0 T IH2 K
POLITICO P AH0 L IH1 T IH0 K OW2
POLITICS P AA1 L AH0 T IH2 K S
POLITICAL P AH0 L IH1 T AH0 K AH0 L
POLITICAL P AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L
POLITICS' P AA1 L AH0 T IH2 K S
POLITICOS P AH0 L IH1 T IH0 K OW2 Z
POLITICIAN P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N
POLITICIZE P AH0 L IH1 T IH0 S AY2 Z
POLITICALLY P AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politic (j) pˈɒlɪtɪk (p o1 l i t i k)
politick (v) pˈɒlɪtɪk (p o1 l i t i k)
politics (n) pˈɒlɪtɪks (p o1 l i t i k s)
political (j) pˈəlˈɪtɪkl (p @1 l i1 t i k l)
politicks (v) pˈɒlɪtɪks (p o1 l i t i k s)
politician (n) pˌɒlɪtˈɪʃən (p o2 l i t i1 sh @ n)
politicize (v) pˈəlˈɪtɪsaɪz (p @1 l i1 t i s ai z)
politicked (v) pˈɒlɪtɪkt (p o1 l i t i k t)
politically (a) pˈəlˈɪtɪkliː (p @1 l i1 t i k l ii)
politicians (n) pˌɒlɪtˈɪʃənz (p o2 l i t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
政党[zhèng dǎng, ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] political party, #7,942 [Add to Longdo]
政法[zhèng fǎ, ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, ] political law; politics and law, #8,843 [Add to Longdo]
政委[zhèng wěi, ㄓㄥˋ ㄨㄟˇ, ] political commissar (within the army), #15,288 [Add to Longdo]
政坛[zhèng tán, ㄓㄥˋ ㄊㄢˊ, / ] political circles, #16,359 [Add to Longdo]
政界[zhèng jiè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] political and government circles, #18,954 [Add to Longdo]
政局[zhèng jú, ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, ] political situation, #19,554 [Add to Longdo]
政治部[zhèng zhì bù, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, ] political division; cadre department, #20,851 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
カディマ;カーディーマー[kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party) [Add to Longdo]
ゲオポリティーク[geoporitei-ku] (n) geopolitic; geopolitics [Add to Longdo]
ゲバ[geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ゲバルト[gebaruto] (n) (political) violence (ger [Add to Longdo]
テレビ政治[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics [Add to Longdo]
ノンポリ[nonpori] (n,adj-no) (abbr) nonpolitical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politic
   adj 1: marked by artful prudence, expedience, and shrewdness;
       "it is neither polite nor politic to get into other
       people's quarrels"; "a politic decision"; "a politic
       manager"; "a politic old scoundrel"; "a shrewd and
       politic reply" [ant: {impolitic}]
   2: smoothly agreeable and courteous with a degree of
     sophistication; "he was too politic to quarrel with so
     important a personage"; "the manager pacified the customer
     with a smooth apology for the error" [syn: {politic},
     {smooth}, {suave}, {bland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top