ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politeness

P AH0 L AY1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politeness-, *politeness*, politenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politeness(n) ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: Nontri Dictionary
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politenessKindness is the essence of politeness.
politenessPoliteness is less observed today than it used to be.
politenessShe is politeness itself.
politenessSome people say that English politeness is, at bottom, really fear.
politenessTherefore it is important for us to be aware of other forms of politeness.
politenessThey mistook my politeness for friendship.
politenessThis is because of the difference between Japanese politeness and American politeness.
politenessWe look up to him because of his politeness.
politenessWe should remember that politeness doesn't function at the conscious level.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัชฌาสัย(n) politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา(n) courteousness, See also: politeness, Thai Definition: กริยาดี
อาจาร(n) manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยามารยาท(n) manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[jā] (x) EN: [politeness marker ]  FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
การละเมิดประเพณี[kān lamoēt praphēnī] (n, exp) EN: impoliteness
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]  FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[khra = kha] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[khrap = khap] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพเรียบร้อย[khwām suphāp rīep røi] (x) EN: well-mannered politeness  FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[mārayāt] (n) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics  FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITENESS P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politeness (n) pˈəlˈaɪtnəs (p @1 l ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
ポライトネス[poraitonesu] (n) politeness [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness [Add to Longdo]
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P) [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politeness
   n 1: a courteous manner that respects accepted social usage
      [syn: {politeness}, {niceness}] [ant: {impoliteness}]
   2: the act of showing regard for others [syn: {politeness},
     {civility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top