ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polite

P AH0 L AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polite-, *polite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polite(adj) สุภาพ, See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. courteous, mannerly, respectful, Ant. rude, uncivil
polite(adj) ซึ่งได้รับการอบรมมา, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา, Syn. cultivated, cultured, refined
politely(adv) อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously
politeness(n) ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous, civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politeA polite manner is characteristic of Japanese people.
politeA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
politeBe polite to your parents.
politeEverybody likes polite people.
politeHe declined the job-offer very politely.
politeHe is being very polite today.
politeHe is bright, and what is more, he is polite.
politeHe is polite to a fault.
politeHe made a polite bow to his teacher.
politeHe took a polite leave of us.
politeHe took off his hat and made a polite bow.
politeHis attitude is by no means polite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ(adj) polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai Definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
คำสุภาพ(n) polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
อัชฌาสัย(n) politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา(n) courteousness, See also: politeness, Thai Definition: กริยาดี
อาจาร(n) manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุภาพอ่อนโยน(adj) polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai Definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
เสงี่ยม(adj) polite, See also: genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สงบเสงี่ยม, Example: เธอถูกอบรมให้เป็นคนเสงี่ยมเจียมตนมาตั้งแต่ยังเด็ก, Thai Definition: สำรวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว
กิริยามารยาท(n) manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[jā] (x) EN: [politeness marker ]  FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
การละเมิดประเพณี[kān lamoēt praphēnī] (n, exp) EN: impoliteness
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]  FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]  FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขร๊ะ[kha] (x) EN: [particle used by a woman after a vocative]  FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ขี้จาบ[khījāp] (adj) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt  FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
คร่ะ[khra = kha] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[khrap = khap] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพ[khwām suphāp] (n) EN: gentleness ; tenderness  FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITE P AH0 L AY1 T
POLITES P AH0 L AY1 T S
POLITELY P AH0 L AY1 T L IY0
POLITENESS P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polite (j) pˈəlˈaɪt (p @1 l ai1 t)
politer (j) pˈəlˈaɪtər (p @1 l ai1 t @ r)
politely (a) pˈəlˈaɪtliː (p @1 l ai1 t l ii)
politest (j) pˈəlˈaɪtɪst (p @1 l ai1 t i s t)
politeness (n) pˈəlˈaɪtnəs (p @1 l ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] polite term for old woman or man, #7,158 [Add to Longdo]
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive, #28,618 [Add to Longdo]
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, ] polite greeting; courtesy (in words), #34,247 [Add to Longdo]
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] polite talk; conventional greetings, #40,450 [Add to Longdo]
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, / ] polite set phrases, #140,239 [Add to Longdo]
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Politesse {f} | Politessen {pl}traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]
höflich (zu) {adj} | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polite
   adj 1: showing regard for others in manners, speech, behavior,
       etc. [ant: {impolite}]
   2: marked by refinement in taste and manners; "cultivated
     speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a genteel
     old lady"; "polite society" [syn: {civilized}, {civilised},
     {cultivated}, {cultured}, {genteel}, {polite}]
   3: not rude; marked by satisfactory (or especially minimal)
     adherence to social usages and sufficient but not noteworthy
     consideration for others; "even if he didn't like them he
     should have been civil"- W.S. Maugham [syn: {civil},
     {polite}] [ant: {rude}, {uncivil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top