ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polished

P AA1 L IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polished-, *polished*, polish, polishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polished(adj) เป็นเงาวาว, Syn. gleaming, glossy, shining
polished(adj) ไม่มีมลทิน, Syn. excellent, flaeless
polished(adj) สละสลวย, See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
polished(adj) เรียบร้อย, See also: ซึ่งมีมารยาทดี, ซึ่งมีกิริยาดี, ซึ่งได้รับการอบรมมาดี, Syn. courteous, mannerly, respectful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polishedHis assistant polished his shoes.
polishedI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
polishedI polished up the floor and furniture.
polishedJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
polishedMy brother polished the silver.
polishedMy father polished his car till it shone.
polishedShe is a polished lady.
polishedWhen did the Japanese start eating polished rice?
polishedYou say you had a nibble, it looked to me like you'd polished it off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
หินขัด(n) polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [f]
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เครื่องทองลงหิน[khreūangthøng longhin] (n, exp) EN: polished brassware
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
ลงหิน[longhin] (n) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished

CMU English Pronouncing Dictionary
POLISHED P AA1 L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polished (v) pˈɒlɪʃt (p o1 l i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, ] polished glutinous rice, #12,697 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] polished rice, #659,185 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kristallspiegelglas {n}polished plate glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished [Add to Longdo]
玄麦[げんばく, genbaku] (n) unpolished wheat or barley [Add to Longdo]
玄米[げんまい, genmai] (n) unpolished rice; unmilled rice; brown rice; (P) [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables [Add to Longdo]
黒米[くろごめ, kurogome] (n) unpolished rice [Add to Longdo]
三分搗[さんぶつき, sanbutsuki] (n) 30% polished rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polished
   adj 1: perfected or made shiny and smooth; "his polished prose";
       "in a freshly ironed dress and polished shoes"; "freshly
       polished silver" [ant: {unpolished}]
   2: showing a high degree of refinement and the assurance that
     comes from wide social experience; "his polished manner";
     "maintained an urbane tone in his letters" [syn: {polished},
     {refined}, {svelte}, {urbane}]
   3: (of grains especially rice) having the husk or outer layers
     removed; "polished rice" [syn: {milled}, {polished}]
   4: (of lumber or stone) to trim and smooth [syn: {dressed},
     {polished}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top