ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poetry

P OW1 AH0 T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poetry-, *poetry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poetry(n) บทกวี, Syn. lyric, verse
poetry(n) การประพันธ์บทกวี
poetry(n) ลักษณะของกวีนิพนธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
poetry(n) บทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poetryApart from schoolwork, I write poetry.
poetryAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
poetryA vein of poetry exists in the hearts of all men.
poetryBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
poetryHe prefers poetry to fiction.
poetryHis early poetry draws heavily on his experience and memories of childhood.
poetryHis poetry does not translate into Japanese.
poetryI don't give a damn about poetry.
poetryI have an inclination for poetry.
poetryI spent the whole evening reading the poetry of Kenji Miyazawa.
poetryI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
poetryLearning poetry is a good discipline for the memory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์(n) poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
ร่ายยาว(v) poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai Definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
คำประพันธ์(n) verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count Unit: บท
บทกวี(n) poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count Unit: บท
โคลงกลอน(n) poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count Unit: บท
โคลง(n) poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count Unit: บท, Thai Definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
กวีนิพนธ์(n) poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count Unit: บท
กาพย์กลอน(n) poem, See also: poetry, Example: น้องคนสุดท้องชอบเขียนกาพย์กลอนตั้งแต่เด็ก, Count Unit: บท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทกวี[botkawī] (n) EN: poetry ; poem ; verse  FR: poésie [f] ; poème [m]
กวีนิพนธ์[kawīniphon] (n) EN: poetry ; poem ; verse  FR: poésie [f]
คำกลอน[khamkløn] (n) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme  FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[khampraphan] (n) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem  FR: poésie [f]
เขียนกลอน[khīen kløn] (v, exp) EN: write poetry  FR: faire un poème ; composer un poème
นิราศ[nirāt] (n) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line
ร้อยกรอง[røikrøng] (n) EN: verse ; poem ; poetry  FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]
แต่งกลอน[taeng kløn] (v, exp) EN: write poetry
วรรณกรรมร้อยกรอง[wannakam røikrøng] (n, exp) EN: poetry

CMU English Pronouncing Dictionary
POETRY P OW1 AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poetry (n) pˈouɪtriː (p ou1 i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, / ] poetry circles; poetry world, #53,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dichtkunst {f} | Dichtkünste {pl}poetry | poetic arts; poetries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラード[bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre [Add to Longdo]
ポエジー[poeji-] (n) poetry (fre [Add to Longdo]
ポエトリー[poetori-] (n) poetry [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
一篇;一編[いっぺん, ippen] (n) piece (of poetry) [Add to Longdo]
韻文[いんぶん, inbun] (n,adj-no) verse; poetry [Add to Longdo]
英詩[えいし, eishi] (n) English poetry [Add to Longdo]
詠吟[えいぎん, eigin] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
詠誦[えいしょう, eishou] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
鉛槧[えんざん, enzan] (n) the act of writing poetry or other literary works [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poetry
   n 1: literature in metrical form [syn: {poetry}, {poesy},
      {verse}]
   2: any communication resembling poetry in beauty or the
     evocation of feeling

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 poet
 
 1. (kıs.) poetic, poetry.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top