ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poem

P OW1 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poem-, *poem*
Possible hiragana form: ぽえん
หรือคุณหมายถึง pöm?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poem(n) บทกวี, See also: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, Syn. lyric, poetry, verse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
poem(n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poemบทกวี, โคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's this about the poem you wanted me to read?ทำไมต้องให้ผมอ่านบทกวีด้วย Mona Lisa Smile (2003)
Yes! And a poem is a petition. Thank you, but I'm not gaga yet.บทประพันธ์ก็คือคำร้องด้วย ขอบใจ แต่ป๊าก็ยังไม่ได้บ้าขนาด... The Dreamers (2003)
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่ The Dreamers (2003)
There's a poem by a Venezuelan writer that begins,มีนักเขียนชาวเวเนซูเอล่า -เขียนไว้ว่า 21 Grams (2003)
The poems of the privacy of the night.เป็นภาพแห่งฝันร้าย / บทกวีแห่งความเดียวดายยามค่ำคืน The Notebook (2004)
To celebrate, I have a poem I'd like to read.ไม่มีใครนิ่งเท่าหินก้อนนี้ I Heart Huckabees (2004)
It's a free country. The poems work.- แบบนี้ทำให้ทุกคนโกรธ I Heart Huckabees (2004)
If my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.- รู้อะไรมั้ย - อะไร I Heart Huckabees (2004)
He has been enormously helpful... He dropped Albert's poems from the benefit.เขาปลดกลอนของอัลเบิร์ต ออกจากกองทุน I Heart Huckabees (2004)
Because I wanted my poems to go out with the fund-raiser mailing.ถูกส่งไปพร้อมจดหมายขอรับบริจาค แต่แบรดไม่อยาก I Heart Huckabees (2004)
You planted photos of yourself and your poems at Schottinger's.คุณเลยเอาภาพคุณและกลอนของคุณ ไปสอดไว้ที่ช็อตติงเจอร์ - แบรดไม่ให้เกียรติคุณ I Heart Huckabees (2004)
So to get us back on track, I have a new poem I'd like to read.- ผมมีกลอนใหม่ และอยากอ่านวันนี้ I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poemAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
poemAnn likes to write poems.
poemAs a child I learned lots of poems by heart.
poemBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
poemBy whom was this poem written?
poemBy whom were these poems written?
poemCan you make sense of this poem?
poemCommit this poem to memory.
poemDuring these years he wrote immortal poem.
poemEllie loves that poet. She knows many of his poems by heart.
poemEveryone in the class has to learn the poem by heart.
poemEveryone in the class learned the poem by heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว(v) poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai Definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
คำกลอน(n) poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count Unit: บท, Thai Definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
คำโคลง(n) verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
ร้อยกรอง(n) verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai Definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
บทกวี(n) poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count Unit: บท
โคลงกลอน(n) poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count Unit: บท
โคลง(n) poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count Unit: บท, Thai Definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
กลอน(n) verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count Unit: คำ, บท, Thai Definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม
กวีนิพนธ์(n) poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count Unit: บท
กาพย์(n) poem, See also: kind of Thai verse form, poetry, Example: กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกาพย์เห่เรือที่ได้ชื่อว่าเพราะมากบทหนึ่ง, Count Unit: บท, Thai Definition: คำร้อยกรองจำพวกหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[bot] (n) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]  FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทกวี[botkawī] (n) EN: poetry ; poem ; verse  FR: poésie [f] ; poème [m]
ฉันท์[chan] (n) EN: verse ; poem  FR: verset [m]
กวีนิพนธ์[kawīniphon] (n) EN: poetry ; poem ; verse  FR: poésie [f]
คำกลอน[khamkløn] (n) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme  FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[khampraphan] (n) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem  FR: poésie [f]
เขียนโคลง[khīen khlōng] (v, exp) EN: write a poem ; compose a poem  FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[khīen kløn] (v, exp) EN: write poetry  FR: faire un poème ; composer un poème
โคลง[khlōng] (n) EN: poem ; verse  FR: poème [m] ; vers [m] ; poésie [f]
กลอน[kløn] (n) EN: rhyme ; poem ; verse  FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POEM P OW1 AH0 M
POEMS P OW1 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poem (n) pˈouɪm (p ou1 i m)
poems (n) pˈouɪmz (p ou1 i m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, ㄕ, / ] poem; poetry; verse; abbr. for 詩經|诗经, #2,432 [Add to Longdo]
诗歌[shī gē, ㄕ ㄍㄜ, / ] poem, #7,956 [Add to Longdo]
曲子[qǔ zi, ㄑㄩˇ ㄗ˙, ] poem for singing; tune; music, #15,812 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedicht {n} | Gedichte {pl}poem | poems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
シンフォニックポエム[shinfonikkupoemu] (n) symphonic poem [Add to Longdo]
ポエマー[poema-] (n) poet (wasei [Add to Longdo]
ポエム[poemu] (n) poem; (P) [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
伊呂波順;いろは順;色は順;イロハ順[いろはじゅん(伊呂波順;いろは順;色は順);イロハじゅん(イロハ順), irohajun ( i ro nami jun ; iroha jun ; shoku ha jun ); iroha jun ( iroha jun )] (n) (See 五十音順) Traditional ordering of Japanese syllabary based on a Buddhist poem [Add to Longdo]
遺詠[いえい, iei] (n) posthumous song or poem [Add to Longdo]
一句[いっく, ikku] (n) (1) phrase (verse, line); (2) one haiku-poem [Add to Longdo]
一句詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  poem
      n 1: a composition written in metrical feet forming rhythmical
           lines [syn: {poem}, {verse form}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top