ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plump

P L AH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plump-, *plump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plump(adj) ท้วม, See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน, สมบูรณ์, Syn. chubby, obese, Ant. thin
plump(vi) อ้วนขึ้น, See also: จ้ำม่ำขึ้น, กลมขึ้น, Ant. fatten
plump(vt) ทำให้อ้วน, See also: ทำให้จ้ำม่ำ, ทำให้กลมขึ้น, Ant. fatten
plump(vi) ตกอย่างแรงทันที, See also: ทิ้งตัวลงอย่างแรง, Syn. drop, plop
plump(vt) ทำให้ตกอย่างแรงทันที
plump(n) การตกลงฮวบ
plump(n) เสียงตกลงมาดังฮวบ
plump(adv) อย่างฉับพลันและรุนแรง
plump(adv) อย่างกระทบโดยตรง
plump(adj) ตรงไปตรงมา, Syn. blunt, direct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ, พูดโพล่ง, โผล่พรวด, n. การตกลงฮวบ, เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง, ทื่อ ๆ, โผงผาง

English-Thai: Nontri Dictionary
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
plump(vi, vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plumpEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวบ(adj) overweight, See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy, Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ, Ant. ผอม, Example: ดิฉันมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบไปหน่อยจำเป็นต้องลดน้ำหนัก, Thai Definition: ร่างกายสมบูรณ์และอิ่ม
อวบอ้วน(adj) plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
ตุ้ยนุ้ย(adj) plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai Definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ป้อม(adj) round, See also: plump, Syn. กลมๆ, Example: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก
อั๋น(adj) plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
อูม(adj) plump, See also: distended, Syn. อวบ, Example: เมื่อเขาแต่งเครื่องแบบ ใส่หมวกแก๊ปแล้ว เขาดูหล่อเหลาไม่เลวแบบคนหน้าอูม, Thai Definition: โป่งพอง, เบ่งนูนขึ้น
ฉุ(adv) puffily, See also: plumply, swollenly, Syn. บวม, Example: เขากินยามากไปทำให้หน้าของเขาอ้วนฉุ
นุ้ย(adj) plump, See also: chubby, fat, Syn. อ้วน, อวบ, ตุ้ยนุ้ย
เบอะบะ(adj) fat, See also: plump, Syn. เทอะทะ, เบอะ, เบอะเฉอะ, Example: หลังจากคลอดลูกแล้วไม่รู้ว่ารูปร่างที่เบอะบะจะกลับมาเพรียวเหมือนเดิมหรือเปล่า, Thai Definition: ที่อ้วนใหญ่เทอะทะไม่ได้ส่วน
อ้วนท้วน(adj) plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai Definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[antan] (adj) EN: stocky ; chubby ; plump
จ้ำม่ำ[jammam] (adj) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump  FR: grassouillet ; potelé
กระปุกหลุก[krapukluk] (adv) EN: chubbily ; pudgily ; plumply
ม่อต้อ[møtø] (v) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky
มอเตอร์[møtø] (adj) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat  FR: trapu ; râblé
พวง[phūang] (adj) EN: plump ; chubby ; pudgy  FR: potelé ; joufflu
พุ่มพวง[phum phūang] (adj) EN: pretty and plump
ป้อม[pǿm] (adj) EN: round ; rounded ; plump
เต่ง[teng] (adj) EN: plump ; round ; distended ; ripe  FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ท้วม[thūam] (adj) EN: plump ; full ; round  FR: potelé ; grassouillet

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUMP P L AH1 M P
PLUMPED P L AH1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plump (v) plˈʌmp (p l uh1 m p)
plumps (v) plˈʌmps (p l uh1 m p s)
plumped (v) plˈʌmpt (p l uh1 m p t)
plumper (j) plˈʌmpər (p l uh1 m p @ r)
plumpest (j) plˈʌmpɪst (p l uh1 m p i s t)
plumping (v) plˈʌmpɪŋ (p l uh1 m p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥厚[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, ] plump; fleshy; fertile, #21,834 [Add to Longdo]
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, / ] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land), #196,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plumpheit {f}bearishness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}dumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}plumpness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}stumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}ungainliness [Add to Longdo]
Plumps {m}; Bö {f}bump [Add to Longdo]
plumpbearish [Add to Longdo]
plumpclownish [Add to Longdo]
plump {adv}clownishly [Add to Longdo]
plump {adv}clumsily [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest [Add to Longdo]
plump {adv}stumpily [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest [Add to Longdo]
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful [Add to Longdo]
plump; schwefällig; untersetzt {adj}lumpish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すってんころり;すってんころりん[suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
どかっと;どかと[dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしん[doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どたりと[dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ぼってり[botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
ぽっちゃり[pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plump
   adv 1: straight down especially heavily or abruptly; "the anchor
       fell plump into the sea"; "we dropped the rock plump into
       the water"
   adj 1: sufficiently fat so as to have a pleasing fullness of
       figure; "a chubby child"; "pleasingly plump"; [syn:
       {chubby}, {embonpoint}, {plump}]
   n 1: the sound of a sudden heavy fall
   v 1: drop sharply; "The stock market plummeted" [syn: {plummet},
      {plump}]
   2: set (something or oneself) down with or as if with a noise;
     "He planked the money on the table"; "He planked himself into
     the sofa" [syn: {plank}, {flump}, {plonk}, {plop}, {plunk},
     {plump down}, {plunk down}, {plump}]
   3: make fat or plump; "We will plump out that poor starving
     child" [syn: {fatten}, {fat}, {flesh out}, {fill out},
     {plump}, {plump out}, {fatten out}, {fatten up}]
   4: give support (to) or make a choice (of) one out of a group or
     number; "I plumped for the losing candidates" [syn: {plump},
     {go}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top