ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pluck

P L AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pluck-, *pluck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pluck(vt) ถอน, See also: เด็ด, ดึงอย่างแรง, Syn. pull, yank
pluck(vt) ดีด (สายกีตาร์)
pluck(vt) เอาตัวมา (จากสถานที่ที่อันตราย)
pluck(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, Syn. courage, bravery
pluck(n) การถอน (ขน), See also: การดึง, การยึด, การทึ้ง, การเด็ด
pluck(n) เครื่องในสัตว์
plucky(adj) กล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. brave
pluck at(phrv) ดึง, See also: ดีด, ถอน, Syn. pull at, pull on
pluck up(phrv) ถอนขึ้น, See also: ดึงขึ้น, Syn. pull up
pluck off(phrv) เด็ด, See also: สอย, Syn. take off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave

English-Thai: Nontri Dictionary
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
pluck(vt) เก็บ,เด็ด,ดึง,ถอน,ปอกลอก,ปล้น
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pluckingการแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pluckI plucked a daisy for her.
pluckShe gave a pluck at my elbow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บ(v) pick, See also: pluck, gather, Example: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้, Thai Definition: เอาไปหรือเอามาจากที่
ปลิด(v) pick off, See also: pluck, Syn. เก็บ, บิด, Example: ชาวสวนช่วยกันปลิดมะม่วงใส่ตระกร้าอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เอามือบิดทำให้ผลไม้หลุดจากขั้ว, ทำให้หลุด
เด็ด(v) pick, See also: pluck, nip off, take away, pinch off, Syn. หัก, เก็บ, ปลิด, Example: ห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ, Thai Definition: ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว
ถอนขน(v) pluck, Example: ก่อนจะถอนขนไก่ต้องนำไก่ไปลวกน้ำก่อน จึงจะถอนง่ายขึ้น, Thai Definition: ดึงขนให้หลุดออกมา
รุมทึ้ง(v) pluck, See also: pull, tug, Example: ลูกเป็ดรุมเข้าแย่งไส้เดือนจนก้อนดินกลิ้งทับ พอเขาหยิบก้อนดินออก มันจึงลุกสลัดขน แล้วเข้ารุมทึ้งไส้เดือนต่อ
ทึ้ง(v) pull, See also: pluck forcibly, Syn. ดึง, กระชาก, Thai Definition: พยายามดึงของเหนียวหรือสิ่งที่ติดอยู่แน่นครั้งแล้วครั้งเล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดใบชา[det bai chā] (v, exp) EN: pluck tea
เด็ดฝ้าย[det fāi] (v, exp) EN: pick cotton ; pluck cotton
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
เก็บดอกไม้[kep døkmāi] (v, exp) EN: pluck flowers  FR: cueillir des fleurs
ปลิด[plit] (v) EN: pluck ; pick off  FR: cueillir
ปลิดดอกไม้[plit døkmāi] (v, exp) EN: pluck flowers  FR: cueillir des fleurs
ถอนขน[thøn khon] (v, exp) EN: pluck  FR: plumer ; épiler

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUCK P L AH1 K
PLUCKS P L AH1 K S
PLUCKY P L AH1 K IY0
PLUCK'S P L AH1 K S
PLUCKED P L AH1 K T
PLUCKER P L AH1 K ER0
PLUCKING P L AH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pluck (v) plˈʌk (p l uh1 k)
plucks (v) plˈʌks (p l uh1 k s)
plucky (j) plˈʌkiː (p l uh1 k ii)
plucked (v) plˈʌkt (p l uh1 k t)
pluckier (j) plˈʌkɪəʳr (p l uh1 k i@ r)
pluckily (a) plˈʌkɪliː (p l uh1 k i l ii)
plucking (v) plˈʌkɪŋ (p l uh1 k i ng)
pluckiest (j) plˈʌkɪɪst (p l uh1 k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采摘[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]
弹拨乐器[tán bō lè qì, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] plucked string instrument, #170,519 [Add to Longdo]
弹拨乐[tán bō yuè, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄩㄝˋ, / ] plucked string music [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] pluck (stringed instrument) [Add to Longdo]
拨弦乐器[bō xián yuè qì, ㄅㄛ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] plucked string or stringed instrument; plucked instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
むしり取る;毟り取る[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) [Add to Longdo]
肝っ魂;肝ったま;肝魂;肝玉;肝っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit [Add to Longdo]
鼓す[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
鼓する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with [Add to Longdo]
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pluck
   n 1: the trait of showing courage and determination in spite of
      possible loss or injury [syn: {gutsiness}, {pluck},
      {pluckiness}] [ant: {gutlessness}]
   2: the act of pulling and releasing a taut cord
   v 1: pull or pull out sharply; "pluck the flowers off the bush"
      [syn: {pluck}, {tweak}, {pull off}, {pick off}]
   2: sell something to or obtain something from by energetic and
     especially underhanded activity [syn: {hustle}, {pluck},
     {roll}]
   3: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   4: pull lightly but sharply with a plucking motion; "he plucked
     the strings of his mandolin" [syn: {pluck}, {plunk}, {pick}]
   5: strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon" [syn:
     {pluck}, {pull}, {tear}, {deplume}, {deplumate}, {displume}]
   6: look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" [syn:
     {pick}, {pluck}, {cull}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top