ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pliant

P L AY1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliant-, *pliant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliant(adj) ที่อ่อนงอได้ง่าย
pliant(adj) ที่ดัดแปลงได้ง่าย
pliant(adj) ที่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliant(ไพล'เอินทฺ) adj. =pliable (ดู)
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A small, pliant tree-hugging cable outlet is a great choice-- makes them easier to control.กลุ่มเล็กๆ,อ่อนแอ เป็นตัวเลือกที่ดี ควบคุมได้ง่ายกว่า Welcome to the Occupation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นพับ[phaenphap] (n, exp) EN: pamphlet ; brochure  FR: brochure [f] ; dépliant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIANT P L AY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliant (j) plˈaɪənt (p l ai1 @ n t)
pliantly (a) plˈaɪəntliː (p l ai1 @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
へこへこ[hekoheko] (adv,adv-to,vs) (1) pliantly; pliably; (2) ingratiatingly [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
曲げ易い[まげやすい, mageyasui] (adj-i) pliant; supple; flexible [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliant
   adj 1: capable of being influenced or formed; "the plastic minds
       of children"; "a pliant nature" [syn: {plastic},
       {pliant}]
   2: capable of being shaped or bent or drawn out; "ductile
     copper"; "malleable metals such as gold"; "they soaked the
     leather to made it pliable"; "pliant molten glass"; "made of
     highly tensile steel alloy" [syn: {ductile}, {malleable},
     {pliable}, {pliant}, {tensile}, {tractile}]
   3: able to adjust readily to different conditions; "an adaptable
     person"; "a flexible personality"; "an elastic clause in a
     contract" [syn: {elastic}, {flexible}, {pliable}, {pliant}]
   4: capable of being bent or flexed or twisted without breaking;
     "a flexible wire"; "a pliant young tree" [syn: {bendable},
     {pliable}, {pliant}, {waxy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top