ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plenty

P L EH1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plenty-, *plenty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plenty(n) จำนวนมากมาย, See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ, Syn. abundance, fullness, plentifulness, Ant. scarcity
plenty(adj) มากพอ, See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย
plenty(adv) อย่างเต็มที่, See also: ทีเดียว, เพียงพอ, Syn. enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence, abundance
aplenty(อะเพลน'ที) adj.,adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough

English-Thai: Nontri Dictionary
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plentyActually, the present method has plenty of room for improvement.
plentyActually, this method has plenty of room for improvement.
plentyAs a new father, I gave my first child plenty of books.
plentyAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
plentyBabies want plenty of sleep.
plentyBecause there was plenty of water...
plentyEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.
plentyFor circumstantial evidence, that's plenty.
plentyGive him plenty of work to do.
plentyGive yourself plenty of time.
plentyHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
plentyHe had plenty of fight left in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บานตะเกียง(adj) great deal of, See also: plenty of, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย, Example: เขานึกถึงหนี้สินบานตะเกียงแล้วท้อใจ อยากหนีไปให้พ้นๆ, Notes: (ปาก)
บานตะไท(adj) great deal of, See also: plenty of, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย, Example: ฉันไม่สนใจมรดกอันบานตะไทของคุณปู่นักหรอก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
ก่ายกอง[kāikøng] (adj) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[mākmāi] (adv) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty  FR: beaucoup ; énormément ; plein
อู่ข้าวอู่น้ำ[ū khāo ū nām] (n, exp) EN: breadbasket ; land of plenty
แยะ[yae] (adv) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of)  FR: plein (de) ; des tas (de)
เยอะ[yoe] (adv) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles  FR: beaucoup ; plein (de)
เยอะมาก[yoe māk] (adv) EN: a lot ; plenty  FR: beaucoup ; énormément
เยอะแยะ[yoeyae] (adv) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of  FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[yoeyae loēi] (adv) EN: plenty

CMU English Pronouncing Dictionary
PLENTY P L EH1 N T IY0
PLENTY P L EH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plenty (n) plˈɛntiː (p l e1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough, #14,471 [Add to Longdo]
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] plenty; abundance, #73,289 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f} | Mengen {pl}plenty | plenties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
しこたま[shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
たっぷり[tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P) [Add to Longdo]
ふさ[fusa] (adv,adj-na) (arch) plenty [Add to Longdo]
ふんなんに[funnanni] (adv) in plenty; fully [Add to Longdo]
ダボダボ[dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]
多目に[おおめに, oomeni] (adv) plenty; lots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plenty
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   n 1: a full supply; "there was plenty of food for everyone"
      [syn: {plenty}, {plentifulness}, {plenteousness},
      {plenitude}, {plentitude}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top