ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plenteous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plenteous-, *plenteous*, plenteou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plenteous(adj) อุดมสมบูรณ์, See also: มากมาย, เยอะแยะ, Syn. full, fertile, plentiful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious, abundant

English-Thai: Nontri Dictionary
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plenteous (j) plˈɛntɪəʳs (p l e1 n t i@ s)
plenteously (a) plˈɛntɪəʳsliː (p l e1 n t i@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plenteous
   adj 1: affording an abundant supply; "had ample food for the
       party"; "copious provisions"; "food is plentiful"; "a
       plenteous grape harvest"; "a rich supply" [syn: {ample},
       {copious}, {plenteous}, {plentiful}, {rich}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top