ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaster

P L AE1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaster-, *plaster*
English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaster(n) ปูนฉาบผนัง
plaster(n) ปลาสเตอร์ปิดแผล, See also: ผ้ายางปิดแผล
plaster(n) ปูนปลาสเตอร์
plaster(n) ผงยิปซั่ม
plaster(n) ยาพอก
plaster(vt) ฉาบด้วยปูนฉาบผนัง, See also: โบกปูน, Syn. coat, cement, daub
plaster(vt) ปิดแผล
plastered(adj) เมามาก (คำสแลง), Syn. drunk
plasterer(n) ช่างปูน, Syn. builder
plaster on(phrv) ทาหรือฉาบบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
plaster(n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaster๑. ยาแผ่นปิด๒. ปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasterปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster castเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Paris๑. ปูนทำเฝือก๒. ปูนปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Parisปูนปลาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of parisปูนปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster, adhesiveยาแผ่นปิดเหนียว, ผ้ายางยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster, antisepticยาแผ่นปิดระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster, cornยาแผ่นปิดตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plaster (Pharmacy)พลาสเตอร์ยา [TU Subject Heading]
plaster of Parisปูนพลาสเตอร์, ผงแคลเซียมซัสเฟต มีสีขาว สูตรเคมีคือ CaSO4 .½H2O ผลิตจากการเผายิปซัมให้ร้อนถึง 120 - 130 °C เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plaster sculptureqประติมากรรมปูนพลาสเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plasterAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
plasterMom applied the plaster to the cut.
plasterOn Christmas day, Tom still had his right leg in plaster.
plasterPlaster a wall over with posters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบก(v) apply (plaster or cement) over a surface, See also: plaster, whitewash, Syn. ฉาบ, ทา, Example: เขาโบกปูนอุดรูในผนัง
ปลาสเตอร์(n) plaster, Example: แผลยังไม่หายดี เพราะฉนั้นจะต้องปิดปลาสเตอร์ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นเชื้อโรคจะเข้าไปได้, Thai Definition: ผ้ายางปิดแผล, Notes: (อังกฤษ)
พอก(v) cover, See also: plaster, apply, daub, Example: รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7, Thai Definition: โปะให้หนา
เพะ(v) plaster, See also: fill, make up for, Example: เขาเอาขยะไปเพะไว้ข้างรั้วเรียงกันหลายถุง ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว, Thai Definition: โปะเข้าไป, ทุ่มเทเข้าไป
ปูนปลาสเตอร์(n) plaster, Example: ตุ๊กตาตัวนี้ทำด้วยปูนปลาสเตอร์
ฉาบปูน(v) white-wash, See also: plaster, Example: ตอนนี้ช่างกำลังเรียงอิฐและฉาบปูนกำแพงบ้าน
ชุกชี(n) plaster base of a Buddha image, Syn. จุกชี, Example: ฐานบัลลังก์ของพระกรุ วัดชนะสงคราม เป็นฐานสูงทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับฐานชุกชีของพระพุทธรูปองค์ประธาน, Count Unit: ฐาน, Thai Definition: ฐานปูนสำหรับประดิษฐานพระประธาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฉาบปูน[chang chāp pūn] (n, exp) EN: plasterer  FR: plâtrier [m]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [m]
การทำแผล[kān tham phlaē] (n) EN: plaster (for bandaging wounds)  FR: pansement [m]
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
ปลาสเตอร์[plāstoē] (n) EN: plaster (for bandaging wounds)  FR: pansement [m]
ปูน[pūn] (n) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement  FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนปลาสเตอร์[pūn plāstoē] (n, exp) EN: plaster  FR: plâtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLASTER P L AE1 S T ER0
PLASTERS P L AE1 S T ER0 Z
PLASTERED P L AE1 S T ER0 D
PLASTERER P L AE1 S T ER0 ER0
PLASTERING P L AE1 S T ER0 IH0 NG
PLASTERWORK P L AE1 S T ER0 W ER2 K
PLASTERBOARD P L AE1 S T ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaster (v) plˈaːstər (p l aa1 s t @ r)
plasters (v) plˈaːstəz (p l aa1 s t @ z)
plastered (v) plˈaːstəd (p l aa1 s t @ d)
plasterer (n) plˈaːstərər (p l aa1 s t @ r @ r)
plasterers (n) plˈaːstərəz (p l aa1 s t @ r @ z)
plastering (v) plˈaːstərɪŋ (p l aa1 s t @ r i ng)
plasterboard (n) plˈaːstəbɔːd (p l aa1 s t @ b oo d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰泥[huī ní, ㄏㄨㄟ ㄋㄧˊ, ] plaster; mortar, #98,717 [Add to Longdo]
熟石膏[shú shí gāo, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum, #236,104 [Add to Longdo]
煅石膏[duàn shí gāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum, #263,261 [Add to Longdo]
石膏绷带[shí gāo bēng dài, ㄕˊ ㄍㄠ ㄅㄥ ㄉㄞˋ, / ] plaster cast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipsabdruck {m}; Gipsabguss {m}plaster cast [Add to Longdo]
Gipsbinde {f}plaster bandage [Add to Longdo]
Gipsfigur {f}plaster figure [Add to Longdo]
Gipsform {f}plaster mould [Br.]; plaster mold [Am.] [Add to Longdo]
Gipsmörtel {m}; Stuck {m}plaster of Paris [Add to Longdo]
Putz {m}; Verputz {m} (Bau) | unter Putz | dreilagiger Putzplaster | buried; concealed | three-coat plaster; render [Add to Longdo]
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
カットバン[kattoban] (n) (abbr) (See カット) band aid; (pre-cut) adhesive plaster [Add to Longdo]
ギプス包帯[ギプスほうたい, gipusu houtai] (n) plaster cast [Add to Longdo]
フラスコ(P);フレスコ[furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
プラスター;プラスタ[purasuta-; purasuta] (n) plaster [Add to Longdo]
プラスターボード[purasuta-bo-do] (n) plasterboard [Add to Longdo]
按摩膏[あんまこう, anmakou] (n) massaging plaster [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.) [Add to Longdo]
硬膏[こうこう, koukou] (n) plaster (type of bandage) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaster
   n 1: a mixture of lime or gypsum with sand and water; hardens
      into a smooth solid; used to cover walls and ceilings
   2: any of several gypsum cements; a white powder (a form of
     calcium sulphate) that forms a paste when mixed with water
     and hardens into a solid; used in making molds and sculptures
     and casts for broken limbs [syn: {plaster of Paris},
     {plaster}]
   3: a medical dressing consisting of a soft heated mass of meal
     or clay that is spread on a cloth and applied to the skin to
     treat inflamed areas or improve circulation etc. [syn:
     {poultice}, {cataplasm}, {plaster}]
   4: a surface of hardened plaster (as on a wall or ceiling);
     "there were cracks in the plaster" [syn: {plaster},
     {plasterwork}]
   5: adhesive tape used in dressing wounds [syn: {plaster},
     {adhesive plaster}, {sticking plaster}]
   v 1: apply a heavy coat to [syn: {plaster}, {plaster over},
      {stick on}]
   2: cover conspicuously or thickly, as by pasting something on;
     "The demonstrators plastered the hallways with posters"; "She
     let the walls of the apartment be beplastered with stucco"
     [syn: {plaster}, {beplaster}]
   3: affix conspicuously; "She plastered warnings all over the
     wall"
   4: apply a plaster cast to; "plaster the broken arm"
   5: coat with plaster; "daub the wall" [syn: {plaster}, {daub}]
   6: dress by covering with a therapeutic substance [syn:
     {poultice}, {plaster}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shinplaster
 
 1. (A.B.D.) marka, pul
 2. plaster, bant.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top