ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plant

P L AE1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plant-, *plant*
English-Thai: Longdo Dictionary
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
swan plant[สวอน แพลนท์] (n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plant(n) พืช, See also: ต้นไม้, Syn. shrub, weed, seedling
plant(n) การเพาะปลูก, See also: การกสิกรรม, การเกษตร
plant(n) เครื่องมือครบชุด, See also: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด
plant(n) โรงงานอุตสาหกรรม, See also: โรงงาน, Syn. mill, factory, shop
plant(n) เครื่องจักร
plant(n) สิ่งหรือคนหลอกลวง
plant(vt) เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant(vt) ตั้ง, See also: สร้าง, ก่อตั้ง, Syn. establish, found
plant(vt) ฝัง, See also: ปลูกฝัง, Syn. embed, implant
plant(vt) แทรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
century plantn. ต้นไม้จำพวก Agave americana, Syn. agave
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่
seed plantn. พืชให้เมล็ด,พืชเมล็ด,=spermatophyte (ดู)
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace, displace
transplant(v. แทรนซฺ'พลานทฺ,แทรนซฺพลานทฺ',n. แทรนซฺ'พลานท,แทรนซฺ'แพลนทฺ) vt.,n. (การ) ย้ายปลูก,ย้ายปะ,ย้ายปะตอน,ย้ายเพาะเลี้ยง,ย้าย,ย้ายถิ่น. สิ่งที่ถูกย้ายปลูก (ปะ,ปะตอน) ., See also: transplantable adj. transplantation n. transplanter adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
plant(vt) ปลูก,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั้ง,สร้าง
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
eggplant(n) มะเขือ
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant communityชุมพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant kingdomอาณาจักรพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant successionชุมพืชทดแทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant taxonomy; systematic botanyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant toxin; phytotoxinชีวพิษจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planta pedis; vola pedisอุ้งเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planta; soleฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantar-ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ volar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantar reflex; reflex, soleรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant Application (Patent)คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพของพืช [TU Subject Heading]
Plant breedingการปรับปรุงพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Plant cell and tissueเซลล์และเนื้อเยื่อพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant cells and tissuesเซลล์และเนื้อเยื่อพืช [TU Subject Heading]
Plant chromosomeโครโมโซมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant competitionการแข่งขันระหว่างพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant conservationการอนุรักษ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plant(n) อาคาร, Syn. building
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
plant distillate cream(n) เกี่ยวกับผม
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plantAbsence of rain caused the plants to die.
plantAcclimate a plant to a new environment.
plantAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
plantAir pollution prevents some plants from growing well.
plantAll plants need water and light.
plantA long spell of rainy weather is harmful to plants.
plantAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
plantAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
plantAn absence of rain caused wild plants to die.
plantAnimals and plants have the right to live, and men even more so.
plantAnimals and plants live on this planet.
plantAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้(n) plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count Unit: ต้น
โรงงาน(n) factory, See also: plant
ชาวนาชาวไร่(n) farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
โรงงาน(n) factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
สวน(n) garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai Definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
เพาะปลูก(v) cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai Definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
ปลูก(v) grow, See also: plant, cultivate, Example: นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จย่า ในวันครบรอบพระชนม์ 100 พรรษา, Thai Definition: เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงไปในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต
พฤกษชาติ(n) tree, See also: plant, vegetable, flora, Syn. พรรณไม้, Example: สระสองห้องนั้นคงเป็นที่ประทับสำราญพระทัยอันแวดล้อมไปด้วยพฤกษชาติ, Count Unit: ชนิด, พันธุ์, Thai Definition: จำพวกต้นไม้, ชาติต้นไม้
พฤกษา(n) tree, See also: plant, flora, Syn. ต้นไม้, พฤกษ์, Example: แม้พฤกษาใหญ่นี้จะต้องพายุสะเทือนก็มีแต่กิ่งเท่านั้นที่โยก, Count Unit: ต้น
พะเลย(n) cultivation, See also: planting rice on muddy place, Example: ชาวนาตัดสินใจปลูกข้าวโดยใช้วธีพะเลยเพราะผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: วิธีปลูกข้าวในนาที่เป็นตม โดยนำข้าวปลูกที่แช่น้ำไว้หว่านแทนข้าวที่เสียไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [m]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ดำ[dam] (v) EN: transplant  FR: repiquer
ดำนา[damnā] (v) EN: transplant in the field.  FR: repiquer
ฝ่า[fā] (n) EN: palm ; sole  FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝัง[fang] (v) EN: insert ; implant  FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝ่าเท้า[fāthāo] (n) EN: sole (of the foot)  FR: plante du pied [f]
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: leafless plant
โฮย่า[hoyā] (n) EN: Wax plant ; Porcelain flower

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANT P L AE1 N T
PLANTS P L AE1 N T S
PLANTZ P L AE1 N T S
PLANTE P L AE1 N T
PLANTED P L AE1 N T IH0 D
PLANTED P L AE1 N T AH0 D
PLANTER P L AE1 N T ER0
PLANT'S P L AE1 N T S
PLANTS' P L AE1 N T S
PLANTAIN P L AE1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plant (v) plˈaːnt (p l aa1 n t)
plants (v) plˈaːnts (p l aa1 n t s)
planted (v) plˈaːntɪd (p l aa1 n t i d)
planter (n) plˈaːntər (p l aa1 n t @ r)
plantain (n) plˈæntɪn (p l a1 n t i n)
planters (n) plˈaːntəz (p l aa1 n t @ z)
planting (v) plˈaːntɪŋ (p l aa1 n t i ng)
plantains (n) plˈæntɪnz (p l a1 n t i n z)
plant-lice (n) plˈaːnt-laɪs (p l aa1 n t - l ai s)
plantation (n) plˈæntˈɛɪʃən (p l a1 n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种植[zhòng zhí, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ, / ] plant; grow, #3,615 [Add to Longdo]
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ, / ] plants and animals; flora and fauna, #16,792 [Add to Longdo]
病虫害[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] plant diseases and insect pests, #17,904 [Add to Longdo]
病害[bìng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄏㄞˋ, ] plant disease, #22,397 [Add to Longdo]
种植业[zhòng zhí yè, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] plantation, #24,646 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] plantago major l. var. asiatica, #31,384 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] plants, #31,417 [Add to Longdo]
芭蕉[bā jiāo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠ, ] plantain, #34,410 [Add to Longdo]
国花[guó huā, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ, / ] plants chosen to represent geographical areas, #45,380 [Add to Longdo]
种植园[zhòng zhí yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] plantation, #59,266 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division [Add to Longdo]
Anlagensicherheits-Handbuch {n}plant safety manual [Add to Longdo]
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager [Add to Longdo]
Pflanze {f} | Pflanzen {pl}plant | plants [Add to Longdo]
Pflanzenart {f}plant species; species of plant [Add to Longdo]
Pflanzenbehandlungsmittel {n}plant protection product [Add to Longdo]
Pflanzenfaser {f}plant fibre; vegetable fibre [Add to Longdo]
Pflanzenwelt {f}plant life [Add to Longdo]
Pflanzenzüchter {m}plant breeder [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Plantage {f}plantation [Add to Longdo]
plantebudgeted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
とくだま[tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plant
   n 1: buildings for carrying on industrial labor; "they built a
      large plant to manufacture automobiles" [syn: {plant},
      {works}, {industrial plant}]
   2: (botany) a living organism lacking the power of locomotion
     [syn: {plant}, {flora}, {plant life}]
   3: an actor situated in the audience whose acting is rehearsed
     but seems spontaneous to the audience
   4: something planted secretly for discovery by another; "the
     police used a plant to trick the thieves"; "he claimed that
     the evidence against him was a plant"
   v 1: put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground;
      "Let's plant flowers in the garden" [syn: {plant}, {set}]
   2: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back
     of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
     [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed}, {plant}]
   3: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]
   4: place into a river; "plant fish"
   5: place something or someone in a certain position in order to
     secretly observe or deceive; "Plant a spy in Moscow"; "plant
     bugs in the dissident's apartment"
   6: put firmly in the mind; "Plant a thought in the students'
     minds" [syn: {plant}, {implant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top