ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaintiff

P L EY1 N T AH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaintiff-, *plaintiff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaintiff(n) โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintiffThe judge decided against the plaintiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์(n) complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai Definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์(n) plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย(n) defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลย[jamloēi] (n) EN: defendant ; plaintiff ; accused  FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[jōt] (n) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser  FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ทนายโจทก์[thanāi jōt] (n, exp) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIFF P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINTIFFS P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintiff (n) plˈɛɪntɪf (p l ei1 n t i f)
plaintiffs (n) plˈɛɪntɪfs (p l ei1 n t i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff, #153,684 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P) [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant [Add to Longdo]
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor [Add to Longdo]
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  plaintiff
      n 1: a person who brings an action in a court of law [syn:
           {plaintiff}, {complainant}] [ant: {defendant}, {suspect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top