ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pipeline

P AY1 P L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipeline-, *pipeline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipeline(n) ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ, Syn. pipe, aqueduct
pipeline(n) วิถีทางส่งสินค้า
pipeline(n) วิธีส่งข่าว (โดยเฉพาะความลับ), See also: ช่องข่าวเฉพาะ
pipeline(vt) ส่งผ่านทางท่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ, Example: วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pipeline400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
pipelineThe single pipeline serves all the house with water.
pipelineThis is the pipeline which supplies the town with gas.

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPELINE P AY1 P L AY2 N
PIPELINES P AY1 P L AY2 N Z
PIPELINE'S P AY1 P L AY2 N Z
PIPELINES' P AY1 P L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipeline (n) pˈaɪplaɪn (p ai1 p l ai n)
pipelines (n) pˈaɪplaɪnz (p ai1 p l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline, #5,154 [Add to Longdo]
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] pipeline transport [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitung {f}; Pipeline {f} | über eine Leitung leitenpipeline | to pipeline [Add to Longdo]
Rohrleitungsbau {m}pipeline construction [Add to Longdo]
Vektorrechner {m} [comp.]pipeline processor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスパイプライン[gasupaipurain] (n) gas pipeline [Add to Longdo]
トランザクションパイプライン[toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline [Add to Longdo]
パイプラインエディタ[paipurain'edeita] (n) {comp} pipeline editor [Add to Longdo]
パイプラインオブジェクト[paipurain'obujiekuto] (n) {comp} pipeline object [Add to Longdo]
パイプラインデザイナ[paipuraindezaina] (n) {comp} pipeline designer [Add to Longdo]
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM [Add to Longdo]
パイプライン処理[パイプラインしょり, paipurain shori] (n) {comp} pipeline processing [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[パイプラインしょりきこう, paipurain shorikikou] (n) {comp} pipeline processor; pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[パイプラインしょりそうち, paipurain shorisouchi] (n) {comp} pipeline processor [Add to Longdo]
管路[かんろ, kanro] (n) conduit line; pipeline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pipeline
   n 1: gossip spread by spoken communication; "the news of their
      affair was spread by word of mouth" [syn: {grapevine},
      {pipeline}, {word of mouth}]
   2: a pipe used to transport liquids or gases; "a pipeline runs
     from the wells to the seaport" [syn: {pipeline}, {line}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top