ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pioneer

P AY2 AH0 N IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pioneer-, *pioneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pioneer(n) นักบุกเบิก, See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง, Syn. explorer, guide, pathfinder
pioneer(n) ทหารฝ่ายที่ทำหน้าที่บุกเบิกพื้นที่สร้างถนน, See also: ทหารโยธา, ทหารช่าง
pioneer(vt) บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มคิด, เริ่ม
pioneer(vt) สำรวจ, See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator, inventor

English-Thai: Nontri Dictionary
pioneer(n) นักสำรวจ,ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม
pioneer(vt) บุกเบิก,สำรวจ,หักร้างถางพง,ริเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pioneer plantพรรณไม้เบิกนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pioneerHe is what we call a pioneer.
pioneerIn early days pioneers lived in houses made of mud and straw.
pioneerPioneer men and women had a hard life, and so did their children.
pioneerThe pioneers have overcome a series of obstacles.
pioneerThe pioneers met with many dangers.
pioneerThey were pioneers of space flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บุกเบิก(n) pioneer, See also: innovator, founder, developer, leader, Syn. ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, Example: สมเกียรติ อ่อนวิมลเป็นผู้บุกเบิกการอ่านข่าวแบบใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก(v) pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai Definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกทาง[boēk thāng] (v) EN: pioneer  FR: ouvrir la voie
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer  FR: être un pionnier ; ouvrir la voie
เจ้าตำรับ[jao tamrap] (n) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent  FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้บุกเบิก[phūbukboēk] (n) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner  FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIONEER P AY2 AH0 N IH1 R
PIONEERS P AY2 AH0 N IH1 R Z
PIONEER'S P AY2 AH0 N IH1 R Z
PIONEERED P AY2 AH0 N IH1 R D
PIONEERING P AY2 AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pioneer (v) pˌaɪənˈɪəʳr (p ai2 @ n i@1 r)
pioneers (v) pˌaɪənˈɪəʳz (p ai2 @ n i@1 z)
pioneered (v) pˌaɪənˈɪəʳd (p ai2 @ n i@1 d)
pioneering (v) pˌaɪənˈɪəʳrɪŋ (p ai2 @ n i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先驱[xiān qū, ㄒㄧㄢ ㄑㄩ, / ] pioneer, #16,933 [Add to Longdo]
开拓者[kāi tuò zhě, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer, #18,601 [Add to Longdo]
创举[chuàng jǔ, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, / ] pioneering work, #27,419 [Add to Longdo]
先驱者[xiān qū zhě, ㄒㄧㄢ ㄑㄩ ㄓㄜˇ, / ] pioneer, #51,830 [Add to Longdo]
开拓性[kāi tuò xìng, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] pioneering; groundbreaking, #54,863 [Add to Longdo]
拓荒者[tuò huāng zhě, ㄊㄨㄛˋ ㄏㄨㄤ ㄓㄜˇ, ] pioneer; groundbreaker, #76,397 [Add to Longdo]
开辟者[kāi pì zhě, ㄎㄞ ㄆㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer; groundbreaker, #435,527 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインメディアのパイオニア[onrainmedeia no paionia] (n) {comp} online media pioneer [Add to Longdo]
パイオニア[paionia] (n) (1) pioneer; (2) Pioneer (Japanese electronics company); (P) [Add to Longdo]
パイオニアスピリット[paioniasupiritto] (n) pioneer spirit [Add to Longdo]
ピオニール;ピオネール[pioni-ru ; pione-ru] (n) pioneer (rus [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] (n) pioneer; settler; colonist; (P) [Add to Longdo]
開拓者精神[かいたくしゃせいしん, kaitakushaseishin] (n) pioneering spirit [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) [Add to Longdo]
始祖[しそ, shiso] (n) founder; originator; pioneer [Add to Longdo]
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pioneer
   n 1: someone who helps to open up a new line of research or
      technology or art [syn: {pioneer}, {innovator},
      {trailblazer}, {groundbreaker}]
   2: one the first colonists or settlers in a new territory; "they
     went west as pioneers with only the possessions they could
     carry with them"
   v 1: open up an area or prepare a way; "She pioneered a graduate
      program for women students" [syn: {pioneer}, {open up}]
   2: take the lead or initiative in; participate in the
     development of; "This South African surgeon pioneered heart
     transplants" [syn: {initiate}, {pioneer}]
   3: open up and explore a new area; "pioneer space"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top