ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pink

P IH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pink-, *pink*
English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n, slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pink(adj) ซึ่งมีสีชมพู, See also: สีชมพู, ชมพู, Syn. rosy, reddish, pinkish
pink(n) สีชมพู, Syn. rose, red, blush-rose, salmon
pink(n) นักล่าสุนัขจิ้งจอก
pink(n) แบบที่ดีเลิศ
pink(n) คนหัวเอียงซ้ายในทางการเมือง (ปานกลาง)
pink(vt) ตกแต่งด้วยลูกไม้, See also: ประดับด้วยลูกไม้, Syn. scallop
pink(vt) ทำให้รำคาญ, See also: ทำให้เจ็บใจ
pink(vt) แทง, See also: ทิ่ม, เจาะ, เสียบ, Syn. stab
pinky(n) นิ้วก้อย, Syn. pinkie
pinkie(n) นิ้วก้อย, Syn. pinky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pink(พิงคฺ) n. สีชมพู,ชนิดเยี่ยม,แบบที่ดีเลิศ,ภาวะที่ดีที่สุด,คนที่มีชื่อเสียง,คนแต่งตัวทันสมัย,คนที่เอียงซ้ายในลัทธิการเมือง. adj. สีชมพู,เอียงซ้าย, (ในลัทธิการเมือง), See also: pinkness n.
rose pinkn. สีชมพู

English-Thai: Nontri Dictionary
pink(adj) สีชมพู,สีแดงเรื่อ,สีปูนแห้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pink sunday(slang, uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name), See also: happy day
pink sunday(slang, uniq) การให้บริการแก่ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เช่น จัดเตรียมงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย
pinky swear(n) การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pinkActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
pinkAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
pinkAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
pinkHe is in the pink.
pinkHer cheeks were tinged with pink.
pinkHer face become pink.
pinkHer face went very pink.
pinkHe's tickled pink.
pinkI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
pinkIn that pink dress she was it.
pinkIt's only the anti-war pinkos who say things like Saddam isn't a threat.
pinkMy urine is pink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาแดง(n) conjunctivitis, See also: pink eye, Syn. โรคตาแดง, Example: ถ้าเป็นตาแดงมากขนาดมีขี้ตาติดจนลืมตาไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
ชมพู(n) pink, Example: สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5
ชวนชม(n) Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count Unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[būarōi] (adj) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus
ชบาชมพู[chabā chomphū] (n, exp) EN: pink hibiscus  FR: hibiscus rose [m]
ชมพู[chomphū] (adj) EN: pink ; rose coloured  FR: rose ; rosé
ชมพูพันธ์ทิพย์[chomphū phan thip] (n, exp) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
จัก[jak] (v) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink
กัลปพฤกษ์[kanlapaphreuk] (n) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree
กระทือด่าง[kratheū dāng] (n, exp) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily

CMU English Pronouncing Dictionary
PINK P IH1 NG K
PINKY P IH1 NG K IY0
PINKS P IH1 NG K S
PINKUS P IH1 NG K AH0 S
PINKOS P IH1 NG K OW0 Z
PINKER P IH1 NG K ER0
PINKIE P IH1 NG K IY0
PINKLEY P IH1 NG K L IY0
PINKNEY P IH1 NG K N IY0
PINKARD P IH1 NG K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pink (v) pˈɪŋk (p i1 ng k)
pinks (v) pˈɪŋks (p i1 ng k s)
pinked (v) pˈɪŋkt (p i1 ng k t)
pinker (j) pˈɪŋkər (p i1 ng k @ r)
pinkest (j) pˈɪŋkɪst (p i1 ng k i s t)
pinking (v) pˈɪŋkɪŋ (p i1 ng k i ng)
pinkish (j) pˈɪŋkɪʃ (p i1 ng k i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉红[fěn hóng, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink, #13,506 [Add to Longdo]
粉红色[fěn hóng sè, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] pink, #14,516 [Add to Longdo]
桃红[táo hóng, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink, #29,498 [Add to Longdo]
品红[pǐn hóng, ㄆㄧㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink; light red, #76,667 [Add to Longdo]
银红[yín hóng, ㄧㄣˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink; silvery red; pale rose color, #148,323 [Add to Longdo]
品蓝[pǐn lán, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄢˊ, / ] pinkish blue, #160,283 [Add to Longdo]
萍卡菲尔特[Píng kǎ fēi ěr tè, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄚˇ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ, / ] Pinkafeld (Hungarian Pinkafő) Austrian town on the border with Hungary [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
pinkeln(vi) |pinkelte, hat gepinkelt| ปัสสาวะ ;ปกติคนเยอรมันไม่พูดว่าไปปัสสาวะ แต่จะพูดว่า Ich möchte auf die Toilette gehen., Wo ist die Toilette? ขอไปห้องน้ำหน่อย หรือ Ich bin gleich wieder da. ขอตัวเดี๋ยวมา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pinkel {m}dope [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Rotdorn {m} [bot.]pink hawthorn; red haw [Add to Longdo]
pinkeln; pissen; "Pipi machen" [ugs.]to piss; to pee [slang] [Add to Longdo]
pink {adj}shocking pink [Add to Longdo]
pinkelnto tinkle [slang] [Add to Longdo]
pinkeln | pinkelnd | gepinkelt | pinkelt | pinkelteto piddle [slang] | piddling | piddled | piddles | piddled [Add to Longdo]
Rosentaube {f} [ornith.]Pink Pigeon [Add to Longdo]
Pinkpink-Cistensänger {m} [ornith.]Tink-tink Cisticola [Add to Longdo]
Rosenbrustschnäpper {m} [ornith.]Pink Robin [Add to Longdo]
Rosa Anemonenfisch {m}; Halsband-Anemonenfisch {m} (Amphiprion perideraion) [zool.]pink skunk (anemone) clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[adarutokontentsu] (n) adult content; pink content [Add to Longdo]
キングクリップ[kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
クロモンガラ[kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua) [Add to Longdo]
ケロモンガラ[keromongara] (n) pinktail durgon (type of triggerfish) (Melichthys vidua) [Add to Longdo]
サーモンピンク[sa-monpinku] (n) salmon pink [Add to Longdo]
ショッキングピンク[shokkingupinku] (n) shocking pink [Add to Longdo]
チェリーピンク[chieri-pinku] (n) (cerise) cherry [Add to Longdo]
ピンカール[pinka-ru] (n) pin curl [Add to Longdo]
ピンキー[pinki-] (n) pinky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pink
   adj 1: of a light shade of red [syn: {pink}, {pinkish}]
   n 1: a light shade of red
   2: any of various flowers of plants of the genus Dianthus
     cultivated for their fragrant flowers [syn: {pink}, {garden
     pink}]
   3: a person with mildly leftist political views [syn: {pinko},
     {pink}]
   v 1: make light, repeated taps on a surface; "he was tapping his
      fingers on the table impatiently" [syn: {tap}, {rap},
      {knock}, {pink}]
   2: sound like a car engine that is firing too early; "the car
     pinged when I put in low-octane gasoline"; "The car pinked
     when the ignition was too far retarded" [syn: {pink}, {ping},
     {knock}]
   3: cut in a zigzag pattern with pinking shears, in sewing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top